Η δυνατότητα διαχείρισης χρηστών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους χρήστες, τους ρόλους τους, τα δικαιώματα υπηρεσίας (παλιότερα γνωστά ως Προσαρμογή ρόλων) και τον έλεγχο ταυτότητας.

Ως υπερχρήστης επιχείρησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Διαχείριση χρηστών (User Management):
  1. Στην εταιρική πύλη, στη γραμμή καθολικής περιήγησης, αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications).
  2. Επιλέξτε την υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
  3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Στο παράθυρο Διαχείριση χρηστών (User Management) εμφανίζονται τέσσερις καρτέλες: Χρήστες (Users), Ρόλοι (Roles), Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permission) και Έλεγχος ταυτότητας (Authentication).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από αυτές τις καρτέλες, ανατρέξτε στις ενότητες: