Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως επανεκκίνηση υπηρεσιών, επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση ενός Edge εξ αποστάσεως, από την εταιρική πύλη.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις απομακρυσμένες ενέργειες μόνο στο Edge που βρίσκονται σε κατάσταση Συνδεδεμένο (Connected).

Για να εκτελέσετε τις απομακρυσμένες ενέργειες:

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
 3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
 4. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, εκτελείτε τις απομακρυσμένες ενέργειες για ένα Edge χρησιμοποιώντας την επιλογή Συντομεύσεις (Shortcuts) που είναι διαθέσιμη στις σελίδες Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) ή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges). Βλέπε στο Διαμόρφωση Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και στο Παρακολούθηση Edge.
 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Συντομεύσεις (Shortcuts+) > Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions).

 6. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Ενέργεια Περιγραφή
  Αναγνώριση (Identify) Αναβοσβήνει τυχαία τις λυχνίες στο επιλεγμένο Edge για την αναγνώριση της συσκευής.
  Επανεκκίνηση υπηρεσίας (Restart Service) Επανεκκινεί τις υπηρεσίες VMware SD-WAN στο επιλεγμένο Edge.
  Επανεκκίνηση (Reboot) Επανεκκινεί το επιλεγμένο Edge.
  Τερματισμός λειτουργίας (Shutdown) Απενεργοποιεί το επιλεγμένο Edge.
  Απενεργοποίηση (Deactivate) Επαναφέρει τη διαμόρφωση της συσκευής στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη κατάσταση.
  Επιβολή ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας (Force HA Failover) Επιβάλλει την ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Edge έχει διαμορφωθεί με υψηλή διαθεσιμότητα και η κατάσταση είναι «Έτοιμο για υψηλή διαθεσιμότητα».
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί έως και ένα λεπτό για την εκτέλεση των ενεργειών στη συσκευή.