Οι παράμετροι μεταβιβάζονται στα Edge από το συσχετισμένο προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε να παρακαμφθούν οι ρυθμίσεις για ένα καθορισμένο Edge.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Edge χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator.

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
 3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.

Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).

 1. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Edge (Edges).
 2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge με τις λεπτομέρειές τους:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα Εμφανίζει το όνομα του Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις του Edge. Δείτε Διαμόρφωση Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Πιστοποιητικά (Certificates) Εμφανίζει τα τρέχοντα πιστοποιητικά του Edge και τα πιστοποιητικά που έχουν λήξει. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού του αντίστοιχου Edge. Το αναδυόμενο παράθυρο σας επιτρέπει να κάνετε λήψη, ανάκληση ή ανανέωση πιστοποιητικού.
  Προφίλ (Profile) Εμφανίζει το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί στο Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση του προφίλ, για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις του προφίλ. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Προφίλ χειριστή (Operator Profile) Εμφανίζει το όνομα του προφίλ χειριστή που είναι συσχετισμένο με το Edge. Αυτή η στήλη είναι διαθέσιμη μόνο για ένα χρήστη χειριστή. Το προφίλ χειριστή είναι το πρότυπο που εκχωρείται στον πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει το είδωλο λογισμικού, τους χάρτες εφαρμογών, την επιλογή πύλης και τις ρυθμίσεις διαχείρισης του Edge.
  Ανάλυση (Analytics) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες ανάλυσης του Edge.
  Υψηλή διαθεσιμότητα (HA) Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένη η υψηλή διαθεσιμότητα για το Edge.
  Συσκευή (Device) Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις του Edge. Δείτε Διαμόρφωση Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Πολιτική επιχείρησης Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να διαμορφώσετε τους κανόνες πολιτικής επιχείρησης ενός Edge.
  Τείχος προστασίας (Firewall) Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να διαμορφώσετε τους κανόνες τείχους προστασίας ενός Edge.
  Προειδοποιήσεις (Alerts) Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις πελάτη για το Edge.
  Ειδοποιήσεις χειριστή (Operator Alerts) Δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις χειριστή για το Edge.
  Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge.
  Αριθμός δομής (Build Number) Εμφανίζει τον αριθμό δομής του Edge, όταν το Edge είναι ενεργοποιημένο.
  Μοντέλο(Model) Εμφανίζει τον τύπο μοντέλου του Edge.
 3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα Edge για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αντιστοίχιση προφίλ (Assign Profile) Επιτρέπει την αλλαγή του προφίλ για τα επιλεγμένα Edge. Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τις υπάρχουσες διαμορφώσεις των Edge.
  Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) Επιτρέπει την τροποποίηση της άδειας χρήσης Edge για τις επιλεγμένες άδειες χρήσης.
  Λήψη (Download) Κάνει λήψη των λεπτομερειών των Edge σε ένα αρχείο MS Excel.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) για να διαμορφώσετε τα εξής:

  Επιλογή Περιγραφή
  Ειδοποιήσεις ενημερώσεων (Update Alerts) Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στον πελάτη. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις στην καρτέλα Παρακολούθηση > Ειδοποιήσεις (Monitor > Alerts).
  Ενημέρωση ειδοποιήσεων χειριστή (Update Operator Alerts) Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στον χειριστή. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις στην καρτέλα Παρακολούθηση > Ειδοποιήσεις (Monitor > Alerts).
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ένα χρήστη χειριστή.
  Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials) Επιτρέπει την τροποποίηση των τοπικών διαπιστευτηρίων. Από προεπιλογή, τα τοπικά διαπιστευτήρια περιλαμβάνουν ένα προεπιλεγμένο όνομα χρήστη ως admin (διαχειριστής) και έναν κωδικό πρόσβασης που δημιουργείται τυχαία.
  Αντιστοίχιση προφίλ χειριστή (Assign Operator Profile) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ένα χρήστη χειριστή. Από προεπιλογή, το προφίλ χειριστή που έχει αντιστοιχιστεί στον εταιρικό πελάτη μεταβιβάζεται σε όλα τα Edge. Εάν απαιτείται, ένας χειριστής μπορεί να αντιστοιχίσει ένα άλλο προφίλ χειριστή για συγκεκριμένα Edge.
  Επανεξισορρόπηση πυλών (Rebalance Gateways) Μπορεί να ενεργοποιηθεί μια εκ νέου εξισορρόπηση πύλης για τη μετακίνηση των SD-WAN Edge σε διαφορετική πύλη. Κατά την ενεργοποίηση εκ νέου εξισορρόπησης πύλης, το Orchestrator θα προσπαθήσει να κατανείμει εξίσου το φορτίο εντός των πυλών σε μια ομάδα. Παρόλο που η εκ νέου εξισορρόπηση δεν έχει αντίκτυπο, αυτά τα συμβάντα εκ νέου εξισορρόπησης συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια τακτικά προγραμματισμένων παραθύρων συντήρησης λόγω μεγάλης προσοχής.
  Σημείωση: Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις μετεγκατάστασης πύλης SD-WAN, στις Σημαντικές προειδοποιήσεις και στις ενότητες Αποδοχή περιορισμού λίστας στο άρθρο KB για πλήρεις λεπτομέρειες.
  Σημείωση: Η επιλογή Εκ νέου εξισορρόπηση πυλών (Rebalance Gateways) είναι διαθέσιμη μόνο για χρήστες-χειριστές.
  Διαγραφή Edge (Delete Edge) Διαγράφει τα επιλεγμένα Edge. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα Edge που είναι συνδεδεμένα με την επιχείρηση. Πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία του Edge για να το διαγράψετε.