Μπορείτε να κατεβάσετε τα πακέτα διαγνωστικών ελέγχων που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός Edge.

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
  3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
  4. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles).

Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο.

Για να κάνετε λήψη ενός πακέτου που δημιουργείται, κάντε κλικ στη σύνδεση Ολοκληρώθηκε (Complete) ή επιλέξτε το πακέτο και επιλέξτε Λήψη πακέτου (Download Bundle). Το πακέτο λαμβάνεται ως αρχείο ZIP.

Μπορείτε να στείλετε το πακέτο του οποίου έχετε κάνει λήψη σε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης του VMware για τον εντοπισμό σφαλμάτων των δεδομένων.