Η πύλη είναι μια αρχιτεκτονική αγωγών και ανάμεσα σε κάθε στάδιο αγωγού υπάρχει μια ουρά παράδοσης. Λόγω της φύσης της κυκλοφορίας σε ριπές μέσω μιας πύλης, αναμένονται περιστασιακές συσσωρεύσεις πακέτων στις ουρές παράδοσης. Ωστόσο, το σταθερά υψηλό μήκος ουράς σε ορισμένες ουρές υποδεικνύει πρόβλημα χωρητικότητας.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την εξαγωγή της εντολής debug.py για την προβολή εξαγωγής της ουράς παράδοσης.

Η εξαγωγή έχει περικοπεί για να εμφανιστεί μόνο η πρώτη και η τελευταία εγγραφή, για συντομία. Μπορείτε να εξαιρέσετε την επιλογή -v στην εντολή, για να προβάλετε την εξαγωγή σε μορφή πίνακα.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py -v --handoff
{
 "handoffq": [
  {
   "deq": 1087872263, 
   "drops": 0, 
   "dummy": 81805328, 
   "enq": 1087872265, 
   "head": 81805328, 
   "lockfree": 0, 
   "next": 0, 
   "qlength": 2, 
   "qlimit": 2048, 
   "sleeping": 1, 
   "state": "UNMONITORED", 
   "tail": 81805328, 
   "wmark": 948, 
   "wokenup": 817162303
  }, 
  … 
  {
   "deq": -1801919228, 
   "drops": 0, 
   "dummy": 176733280, 
   "enq": -1801919223, 
   "head": 176733280, 
   "lockfree": 0, 
   "name": "glob_ls_0", 
   "next": 0, 
   "qlength": 5, 
   "qlimit": 1024, 
   "sleeping": 1, 
   "state": "UNMONITORED", 
   "tail": 176733280, 
   "wmark": 1024, 
   "wokenup": 1567885088
  }
 ]
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Πρέπει να σημειώσετε τις τιμές του qlength και του wmark.

Η στήλη qlength υποδεικνύει τον αριθμό των πακέτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα αυτήν τη στιγμή στην ουρά. Η στήλη wmark υποδεικνύει το μέγιστο βάθος που έχει φτάσει ποτέ μια ουρά, γεγονός που υποδεικνύει πόσο κοντά στην απόρριψη πακέτων έχει φτάσει μια πύλη. Ο αντίκτυπος και η αποκατάσταση αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ουρά που παρακολουθείται.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τόσο τις κρίσιμες όσο και τις μη κρίσιμες ουρές.