Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες για έναν επιλεγμένο πελάτη:

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη. Θα ανακατευθυνθείτε στην εταιρική πύλη.

Στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτες (Customers).

Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities):

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες πελάτη, πρέπει να αντιστοιχιστεί μια τιμή True στις ιδιότητες συστήματος που σχετίζονται με τις δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ιδιότητες συστήματος.
 • Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας επιχείρησης (Enable Enterprise Auth) – Από προεπιλογή, μόνο ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για μια επιχείρηση. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, οι διαχειριστές επιχείρησης μπορούν να διαμορφώσουν μόνοι τους τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.
 • Ενεργοποίηση καταγραφής τείχους προστασίας στο Orchestrator (Enable Firewall logging to Orchestrator) – Επιτρέπει σε έναν εταιρικό χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την καταγραφή των πληροφοριών τείχους προστασίας στο Orchestrator σε επίπεδο προφίλ και Edge. Όταν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή τείχους προστασίας, μπορείτε να παρακολουθείτε τα αρχεία καταγραφής τείχους προστασίας στην εταιρική πύλη.
 • Ενεργοποίηση δικτύων παλαιότερου τύπου (Enable Legacy Networks) – Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί δίκτυα παλαιού τύπου. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε τμήμα.
 • Ενεργοποίηση premium υπηρεσίας (Enable Premium Service) – Επιτρέπει τη χρήση των premium υπηρεσιών και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 • Ενεργοποίηση προσαρμογής ρόλου (Enable Role Customization) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του εταιρικού υπερχρήστη να προσαρμόζει τα δικαιώματα ρόλου για άλλους εταιρικούς χρήστες.
 • Ενεργοποίηση τμηματοποίησης - (Enable Segmentation) – Επιτρέπει τη διαμόρφωση τμημάτων και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτήν την επιλογή.
 • Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης (Enable Stateful Firewall) – Επιτρέπει σε έναν εταιρικό χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα τείχους προστασίας με επίβλεψη κατάστασης σε επίπεδο προφίλ και Edge. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 • Εμφάνιση της ενότητας Διαμόρφωση στο νέο περιβάλλον εργασίας του Orchestrator (Show Configuration section in the New Orchestrator UI) - Επιτρέπει στον εταιρικό πελάτη να χρησιμοποιεί την καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator. Πρέπει επίσης να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.showConfigurationInNewUI ως Αληθής (True), για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator.
  Σημείωση: Η ενότητα διαμόρφωσης στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator είναι διαθέσιμη ως έκδοση Beta. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα σε ένα περιβάλλον εργαστηρίου για να εξοικειωθείτε με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, καθώς η μετεγκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Ανάθεση διαχείρισης σε πελάτη (Delegate Management To Customer) – Οι ακόλουθες επιλογές είναι πάντα ορατές στους πελάτες. Όταν ενεργοποιείτε αυτές τις επιλογές, οι πελάτες μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις.
  • Αντιστοίχιση CoS (CoS Mapping) – Επιτρέπει τη διαμόρφωση της αντιστοίχισης CoS κατά τη διαμόρφωση μιας πολιτικής επιχείρησης.
  • Περιορισμός ρυθμού υπηρεσίας (Service Rate Limiting) – Επιτρέπει τον περιορισμό ρυθμού της υπηρεσίας σε μια πολιτική επιχείρησης.

Αφού επιλέξετε τις δυνατότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).