Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις επιπέδου 2 που μεταβιβάστηκαν από ένα προφίλ επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).

Για να παρακάμψετε τις τιμές λήξεων χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge στο οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις L2 και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση συσκευής για το επιλεγμένο Edge.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις L2 (L2 Settings) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts) και, στη συνέχεια, παρακάμψτε τις διάφορες λήξεις χρονικού ορίου ARP που μεταβιβάστηκαν από το Προφίλ ως εξής:
  Πεδίο Περιγραφή
  Χρονικό όριο ARP χωρίς ενημέρωση (ARP Stale Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 58 λεπτά.
  Χρονικό όριο ανενεργού ARP (ARP Dead Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 2 λεπτά έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
  Χρονικό όριο εκκαθάρισης ARP (ARP Cleanup Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 3 λεπτά έως 24 ώρες.
  Σημείωση: Οι τιμές χρονικού ορίου ARP μπορούν να είναι μόνο σε αυξανόμενη σειρά λεπτών. Για λεπτομερείς περιγραφές για τα χρονικά όρια χωρίς ενημέρωση, ανενεργού και εκκαθάρισης, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων επιπέδου 2 για Προφίλ.
  Σημείωση: Για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Edge, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες λήξεις χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση ρυθμίσεων επιπέδου 2 για Προφίλ.