Η καρτέλα VMware Ποιότητα εμπειρίας (QoE) (Quality of Experience) εμφανίζει τη βαθμολογία ποιότητας για διαφορετικές εφαρμογές. Η βαθμολογία ποιότητας αξιολογεί την ποιότητα εμπειρίας μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο για ένα χρονικό διάστημα.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) > QoE για να προβάλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες.

Τύπος κυκλοφορίας

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κυκλοφορίας που μπορείτε να παρακολουθήσετε (Φωνή, Βίντεο και Συναλλαγές) στην καρτέλα QoE. Μπορείτε να αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια σύνδεση δικτύου WAN ή τη σύνδεση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για να εμφανίσετε μια σύνοψη καθυστέρησης, διακύμανσης καθυστέρησης και απώλειας πακέτου.

Βαθμολογία ποιότητας

Η Βαθμολογία ποιότητας αξιολογεί την ποιότητα εμπειρίας μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών είναι βίντεο, φωνή και συναλλαγές. Οι επιλογές αξιολόγησης QoE εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Χρώμα αξιολόγησης Επιλογή αξιολόγησης Ορισμός
Πράσινο Καλό Όλες οι μετρήσεις είναι καλύτερες από τα όρια του στόχου. Επίτευξη/ υπέρβαση SLA εφαρμογής.
Κίτρινο Μέτριο Ορισμένες ή όλες οι μετρήσεις είναι μεταξύ του στόχου και των μέγιστων τιμών. Μερική επίτευξη SLA εφαρμογής.
Κόκκινο Κακό Ορισμένες ή όλες οι μετρήσεις έχουν φτάσει ή υπερβεί τη μέγιστη τιμή. Μη επίτευξη SLA εφαρμογής.

Παράδειγμα QoE

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν παραδείγματα QoE με προβλήματα σεναρίου κυκλοφορίας φωνής πριν και μετά και τον τρόπο διόρθωσής τους από το VMware. Οι κόκκινοι αριθμοί στις παρακάτω εικόνες αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς σεναρίων στον πίνακα.

Παράδειγμα πίνακα QoE

Σενάριο Ζήτημα Λύση VMware
1 Το MPLS είναι απενεργοποιημένο Δυναμική εκχώρηση σύνδεσης
2 Απώλεια πακέτου Διόρθωση σφάλματος προώθησης
3 Το MPLS είναι απενεργοποιημένο. Διακύμανση καθυστέρησης στο Comcast Δυναμική εκχώρηση σύνδεσης και αποθήκευση διακύμανσης καθυστέρησης σε buffer

Σενάριο 1 και 2: Παράδειγμα λύσης δυναμικής εκχώρησης σύνδεσης και διόρθωσης σφαλμάτων προώθησης

monitor-edges-qoe-example1

Σενάριο 3: Παράδειγμα λύσης δυναμικής εκχώρησης σύνδεσης και αποθήκευσης διακύμανσης καθυστέρησης σε buffer

monitor-edges-qoe-example2