Ως εταιρικός υπερχρήστης, αφού σας παρασχεθούν τα Edge, μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε το είδωλο λογισμικού που έχει αντιστοιχιστεί στα Edge, χρησιμοποιώντας την επιλογή Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού (Assign Software Image) στο αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες (Actions) στην οθόνη Edge (Edges).

Για να ενημερώσετε ένα είδωλο λογισμικού για ένα Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Στην οθόνη Edge (Edges), επιλέξτε ένα Edge ή πολλαπλά Edge για τα οποία θέλετε να ενημερώσετε το είδωλο λογισμικού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) και, από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού.
  Εμφανίζεται η οθόνη Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού (Assign Software Image).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λογισμικό (Software), επιλέξτε ένα είδωλο λογισμικού για να ενημερώσετε τα επιλεγμένα Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
  Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που ειδοποιεί τον χρήστη σχετικά με τη διακοπή της υπηρεσίας.
 5. Κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει οριστεί είδωλο λογισμικού για ένα Edge, το Edge θα κληρονομήσει το είδωλο λογισμικού το οποίο έχει αντιστοιχιστεί στον πελάτη.