Ο πίνακας εργαλείων παρακολούθησης στην εταιρική πύλη επιτρέπει τη δημιουργία αναφοράς με συνολική σύνοψη δικτύου μαζί με πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία SD-WAN και την κατανομή μεταφοράς. Οι αναφορές επιτρέπουν την ανάλυση του δικτύου σας.

Σημείωση: Οι αναφορές εστιάζουν σε περιγραφικές αναλύσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέον, αυτές οι αναφορές δεν αποτελούν πίνακες εργαλείων που αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το δίκτυο.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Αναφορές (Reports).

Για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά:

  1. Στο παράθυρο Αναφορές (Reports), κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναφορά (New Report).
  2. Στο παράθυρο Νέα αναφορά (New Report ), εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την αναφορά και επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά μόνο για διάστημα διάρκειας 14 ημερών και για μέγιστο αριθμό 600 Edge. Το χρονικό όριο δημιουργίας αναφοράς λήγει μετά από 3 ώρες. Ο πίνακας Αναφορές (Reports) διατηρεί μόνο τις τελευταίες 10 αναφορές κάθε φορά.

Η Κατάσταση (Status) της δημιουργίας αναφορών εμφανίζεται στο παράθυρο. Μόλις ολοκληρωθεί, μπορείτε να κάνετε λήψη της αναφοράς κάνοντας κλικ στη σύνδεση Ολοκληρώθηκε (Completed).

Το παράθυρο Λήψη αναφοράς (Download Report) παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναφορά ως PDF που παρέχει μια συνολική σύνοψη της κατανομής κυκλοφορίας και μεταφοράς, που αντιπροσωπεύεται ως γράφημα πίτας. Αυτή η αναφορά παρέχει επίσης τη λίστα των 10 κορυφαίων εφαρμογών ανά τύπο κυκλοφορίας και μεταφοράς.

Μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε τις αναφορές με βάση την κατανομή μεταφοράς ή κυκλοφορίας, ως αρχείο CSV.

  • Η αναφορά κατανομής μεταφοράς εμφανίζει τις λεπτομέρειες του χρόνου, του τύπου μεταφοράς, των εφαρμογών, του ονόματος και της περιγραφής των Edge και των byte που αποστέλλονται και λαμβάνονται.
  • Η αναφορά κατανομής κυκλοφορίας εμφανίζει τις λεπτομέρειες του χρόνου, της διαδρομής ροής, των εφαρμογών, του ονόματος και της περιγραφής των Edge και των byte που αποστέλλονται και λαμβάνονται.