Περιγράφει τον τρόπο απόκτησης λεπτομερειών διαμόρφωσης του Amazon Web Services.

  1. Από το Amazon Web Services, δημιουργήστε συνδέσεις VPC και VPN. Ανατρέξτε στις οδηγίες στην τεκμηρίωση της Amazon: http://awsdocs.s3.amazonaws.com/VPC/latest/vpc-nag.pdf .
  2. Σημειώστε τις Πύλες SD-WAN που σχετίζονται με τον εταιρικό λογαριασμό στο SD-WAN Orchestrator που μπορεί να χρειαστούν για τη δημιουργία μιας εικονικής ιδιωτικής πύλης στο Amazon Web Services.
  3. Σημειώστε τις λεπτομέρειες δημόσιας IP, εσωτερικής IP και PSK που σχετίζονται με την εικονική ιδιωτική πύλη. Πρέπει να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες στο SD-WAN Orchestrator όταν δημιουργείτε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.