Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως επανεκκίνηση υπηρεσιών, επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση ενός Edge εξ αποστάσεως, από την εταιρική πύλη.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις απομακρυσμένες ενέργειες μόνο στο Edge που βρίσκονται σε κατάσταση Συνδεδεμένο (Connected).

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshoot) > Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions).
 2. Η σελίδα Απομακρυσμένες ενέργειες Edge (Remote Edge Actions) εμφανίζει όλα τα συνδεδεμένα Edge. Αναζητήστε ένα Edge, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας το Φίλτρο (Filter) και κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply).
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο Edge.

  Στο παράθυρο Απομακρυσμένη ενέργειες Edge (Edge Remote Actions), κάντε κλικ στη σχετική ενέργεια. Η ενέργεια εκτελείται στο επιλεγμένο Edge.

 4. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Ενέργεια Περιγραφή
  Αναγνώριση (Identify) Αναβοσβήνει τυχαία τις λυχνίες στο επιλεγμένο Edge για την αναγνώριση της συσκευής.
  Επανεκκίνηση υπηρεσίας (Restart Service) Επανεκκινεί τις υπηρεσίες VMware στο επιλεγμένο Edge.
  Επανεκκίνηση (Reboot) Επανεκκινεί το επιλεγμένο Edge.
  Τερματισμός λειτουργίας (Shutdown) Απενεργοποιεί το επιλεγμένο Edge.
  Απενεργοποίηση (Deactivate) Επαναφέρει τη διαμόρφωση της συσκευής στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη κατάσταση.
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί έως και ένα λεπτό για την εκτέλεση των ενεργειών στη συσκευή.