Σε επίπεδο Edge, ένας Διαχειριστής επιχείρησης ή συνεργάτη μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του Τελικού σημείου της ανάλυσης, είτε στη δυναμική διεύθυνση IP είτε στη στατική διεύθυνση IP για ένα συγκεκριμένο Edge της ανάλυσης. Από προεπιλογή, το Τελικό σημείο της ανάλυσης έχει οριστεί σε Δυναμική διεύθυνση IP.

Για τη ρύθμιση του Τελικού σημείου της ανάλυσης δυναμικής IP, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε αυτήν τη διεύθυνση URL (loupe-m.nyansa.com). Εάν χρειάζεστε στατική διεύθυνση IP για να ανοίξετε το τείχος προστασίας και να επιτρέψετε την επικοινωνία μεταξύ ενός Edge ανάλυσης και μιας Μηχανής ανάλυσης cloud, η ρύθμιση του Τελικού σημείου της ανάλυσης θα πρέπει να οριστεί σε στατική διεύθυνση IP. Για τη ρύθμιση του Τελικού σημείου της ανάλυσης στατικής IP, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιτρέψει αυτήν τη διεύθυνση URL (loupe-m2.nyansa.com).

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τελικού σημείου της ανάλυσης σε στατική διεύθυνση IP, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

  1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
    Εμφανίζεται η σελίδα Edge (Edges).
  2. Επιλέξτε ένα Edge ανάλυσης για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Τελικού σημείου της ανάλυσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
    Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση συσκευής για το επιλεγμένο Edge.
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), επιλέξτε ένα τμήμα προφίλ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Ανάλυσης.
  4. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις ανάλυσης (Analytics Settings) και από το αναπτυσσόμενο μενού Τελικό σημείο ανάλυσης (Analytics Endpoint), επιλέξτε Στατική IP (Static IP) ως τελικό σημείο ανάλυσης για το επιλεγμένο Edge ανάλυσης.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες