Ως διαχειριστής επιχείρησης, σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις Πρωτοκόλλου ώρας δικτύου (NTP) που έχουν καθοριστεί στο Προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override). Από προεπιλογή, σε επίπεδο Edge, οι διακομιστές NTP είναι απενεργοποιημένοι.

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις NTP σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

Το NTP έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Για να διαμορφώσετε ένα SD-WAN Edge ώστε να ενεργεί ως διακομιστής NTP για τους Πελάτες του, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τις προελεύσεις ώρας NTP του ίδιου του Edge, ορίζοντας ιδιωτικούς διακομιστές NTP.
Η διαμόρφωση διακομιστή NTP SD-WAN Edge έχει τους ακόλουθους περιορισμούς:
 • Οι πελάτες NTP μπορούν να συγχρονιστούν σε διεύθυνση IP LAN/βρόχου επιστροφής του SD-WAN Edge ως διακομιστή NTP, αλλά δεν μπορούν να συγχρονιστούν σε διεύθυνση IP WAN.
 • Ο συγχρονισμός NTP από ένα άλλο τμήμα στη διασύνδεση LAN δεν υποστηρίζεται.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge στο οποίο θέλετε να παρακάμψετε το NTP και κάντε κλικ στο εικονίδιο στη στήλη Συσκευή (Device).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής) για το επιλεγμένο Edge.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή NTP και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μία από τις διασυνδέσεις Edge που έχουν ρυθμιστεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης.
  Σημείωση:

  Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.

 5. Παρακάμψτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις NTP που ορίζονται στο προφίλ και σχετίζεται με το Edge, ακολουθώντας τα βήματα 3 και 4 στο Διαμόρφωση NTP για Προφίλ.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Οι ρυθμίσεις NTP για το Edge θα παρακαμφθούν.

Επόμενες ενέργειες

Ο εντοπισμός σφαλμάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων γίνονται πολύ πιο εύκολα όταν οι χρονοσημάνσεις στα αρχεία καταγραφής όλων των Edge είναι συγχρονισμένες. Μπορείτε να συλλέξετε τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών NTP εκτελώντας τις απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές NTP Dump σε ένα Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένων διαγνωστικών δοκιμών σε ένα Edge, ανατρέξτε στο θέμα Απομακρυσμένα διαγνωστικά.