Η καρτέλα «Επισκόπηση» ενός Edge στον πίνακα εργαλείων παρακολούθησης εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων WAN μαζί με την κατανάλωση εύρους ζώνης και τη χρήση δικτύου.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός Edge:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζεται από προεπιλογή.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συνδέσεων με την κατάσταση και την κατανάλωση εύρους ζώνης.

Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε τις πληροφορίες Edge ζωντανά επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παραμείνετε σε λειτουργία ζωντανής μετάδοσης (Stay in live mode). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, πραγματοποιείται ζωντανή παρακολούθηση του Edge και τα δεδομένα στη σελίδα ενημερώνονται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή. Η ζωντανή λειτουργία μετακινείται αυτόματα σε λειτουργία χωρίς σύνδεση μετά από μια χρονική περίοδο για να μειωθεί το φορτίο δικτύου.

Η ενότητα Κατάσταση συνδέσεων (Links Status) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Επιλογή Περιγραφή
Συνδέσεις (Links) Οι συνδέσεις διασύνδεσης και WAN του επιλεγμένου Edge.
Κατάσταση συνδέσμου Κατάσταση συνδεσιμότητας της σύνδεσης στην πύλη.
Διασύνδεση (τύπος WAN) [Interface (WAN Type)] Η διασύνδεση που είναι συνδεδεμένη στη σύνδεση.
Ταχύτητα μετάδοσης (Throughput) Συνολικά byte σε μια δεδομένη κατεύθυνση δια τον συνολικό χρόνο. Ο συνολικός χρόνος είναι η περιοδικότητα των στατιστικών στοιχείων που στάλθηκαν από το Edge. Από προεπιλογή, η περιοδικότητα στο Orchestrator είναι 5 λεπτά.
Εύρος ζώνης (Bandwidth) Ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων σε μια δεδομένη διαδρομή. Εμφανίζει τόσο τις λεπτομέρειες του ανάντη όσο και του κατάντη εύρους ζώνης.
Προκαταρκτικές ειδοποιήσεις (Pre-Notifications) Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στον χειριστή. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Επεξεργασία) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
Προειδοποιήσεις (Alerts) Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στον εταιρικό πελάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Επεξεργασία) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
Σήμα (Signal) Πληροφορίες σχετικά με την ισχύ σήματος.
Καθυστέρηση (Latency) Χρόνος που χρειάστηκε ένα πακέτο για να περάσει από το δίκτυο, από την προέλευση έως τον προορισμό. Εμφανίζει τις λεπτομέρειες τόσο της ανάντη όσο και της κατάντη καθυστέρησης.
Διακύμανση καθυστέρησης (Jitter) Διακύμανση στην καθυστέρηση των πακέτων που λήφθηκαν λόγω συμφόρησης δικτύου ή αλλαγών δρομολόγησης. Εμφανίζει τις λεπτομέρειες τόσο της ανάντη όσο και της κατάντη διακύμανσης καθυστέρησης.
Απώλεια πακέτου (Packet loss) Η απώλεια πακέτου συμβαίνει όταν ένα ή περισσότερα πακέτα αποτυγχάνουν να φτάσουν στον προορισμό. Ένα χαμένο πακέτο υπολογίζεται όταν χάνεται ένας αριθμός ακολουθίας διαδρομής και δεν φτάνει μέσα στη διάρκεια μιας περιόδου εκ νέου ακολουθίας. Ένα πακέτο «πολύ αργοπορημένο» υπολογίζεται ως χαμένο πακέτο.

Η ενότητα Χρήση εύρους ζώνης (Bandwidth Usage) εμφανίζει γραφική αναπαράσταση της χρήσης εύρους ζώνης και χρήσης δικτύου των ακόλουθων: εφαρμογές, κατηγορίες, λειτουργικά συστήματα, προελεύσεις και προορισμοί των Edge. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών (View Details) σε κάθε πλαίσιο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη καρτέλα και να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση: Η ελάχιστη κατανάλωση δεδομένων για την κυκλοφορία ελέγχου SD-WAN σε μια σύνδεση είναι 1,5 - 2 GB ανά μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των διαδρομών.