Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των Υπηρεσιών ασφαλείας Cloud (CSS) που έχουν ρυθμιστεί για την επιχείρηση από την επιλογή Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services).

Για να παρακολουθήσετε τις τοποθεσίες της υπηρεσίας ασφαλείας Cloud:

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services). Εμφανίζεται η σελίδα Υπηρεσίες δικτύου.
 2. Η ενότητα Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας Cloud (Cloud Security Services Sites) εμφανίζει όλα τα CSS που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση μαζί με τις ακόλουθες λεπτομέρειες ρύθμισης παραμέτρων.

  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα (Name) Το όνομα του παρόχου CSS.
  Δημόσια IP (Public IP) Η δημόσια διεύθυνση IP του παρόχου CSS.
  Κατάσταση (Status) Η συνολική κατάσταση του παρόχου CSS:
  • Λευκό - Καθορίζει δύο πιθανές καταστάσεις:
   • ALL_STANDBY - Ο πάροχος CSS βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση εάν όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS βρίσκονται σε ΑΝΑΜΟΝΗ.
   • UNKNOWN - Ο πάροχος CSS βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση εάν η συνολική κατάσταση του παρόχου CSS είναι απροσδιόριστη.
  • Πράσινο - Ο πάροχος CSS βρίσκεται σε κατάσταση ALL_UP εάν όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS είναι ΕΝΕΡΓΕΣ.
  • Κόκκινο - Ο πάροχος CSS βρίσκεται σε κατάσταση ALL_DOWN εάν όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ.
  • Κίτρινο - Ο πάροχος CSS βρίσκεται σε κατάσταση ΜΕΡΙΚΟ εάν όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS βρίσκονται μερικώς ΕΝΕΡΓΕΣ, ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ή σε ΑΝΑΜΟΝΗ.
  Κατάσταση διοχέτευσης (Tunnel Status) Η κατάσταση των διοχετεύσεων που δημιουργούνται από τον πάροχο CSS από διαφορετικά Edge:
  • Λευκό - Καθορίζει δύο πιθανές καταστάσεις:
   • UNKNOWN - Η διοχέτευση είναι σε αυτή την κατάσταση αν η διοχέτευση δεν έχει πραγματοποιηθεί.
   • NOT ENABLED - Η διοχέτευση βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση εάν η διοχέτευση δεν είναι ενεργοποιημένη.
  • Γκρι - Η διοχέτευση που συσχετίζεται με τον πάροχο CSS βρίσκεται σε αναμονή.
  • Πράσινο - Καθορίζει δύο πιθανές καταστάσεις:
   • ALL_UP - Όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS είναι ενεργές.
   • UP - Μια συγκεκριμένη διοχέτευση που σχετίζεται με τον πάροχο CSS είναι ενεργή.
  • Κόκκινο - Καθορίζει δύο πιθανές καταστάσεις:
   • ALL_DOWN - Όλες οι διοχετεύσεις που σχετίζονται με τον πάροχο CSS είναι απενεργοποιημένες.
   • DOWN - Μια συγκεκριμένη διοχέτευση που σχετίζεται με τον πάροχο CSS είναι απενεργοποιημένη.
   Σημείωση: Οι αριθμοί που εμφανίζονται στα εικονίδια «Κατάσταση διοχέτευσης» και «Κατάσταση υπηρεσίας» δηλώνουν τον αριθμό των Edge που σχετίζονται με αυτήν την κατάσταση για τον αντίστοιχο πάροχο CSS.
  Κατάσταση υπηρεσίας (Service Status) Η κατάσταση της εξωτερικής υπηρεσίας όπως καταγράφεται από κάθε Edge:
  • Πράσινο - Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7 της εξωτερικής υπηρεσίας είναι ενεργή.
  • Κόκκινο - Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7 της εξωτερικής υπηρεσίας είναι απενεργοποιημένη.
  • Κόκκινο - Η κατάσταση εύρυθμη λειτουργία L7 της εξωτερικής υπηρεσίας είναι απενεργοποιημένη για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
   • Η υπηρεσία Zen δεν ανταποκρίνεται σε διαδοχικά μηνύματα ανίχνευσης HTTP 'N' (Προεπιλογή = 3).
   • Ο χρόνος απάντησης HTTP (200 OK) υπερβαίνει τον καθορισμένο χρόνο (Προεπιλογή = 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου).
   • Ο διακομιστής Zen αποκρίνεται με κωδικό σφάλματος HTTP 4xx.
  • Κίτρινο - Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7 της εξωτερικής υπηρεσίας υποβαθμίζεται εάν ο χρόνος φόρτωσης HTTP υπερβαίνει τα 'N' δευτερόλεπτα (Προεπιλογή = 3 δευτερόλεπτα).
  • Γκρι - Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7 της εξωτερικής υπηρεσίας είναι ΑΓΝΩΣΤΗ.
  Ώρα αλλαγής κατάστασης (State Changed Time) Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή κατάστασης.
  Συμβάντα (Events) Ο αριθμός των συναφών συμβάντων αλλαγής κατάστασης.
  Κατάσταση ανάπτυξης (DeploymentStatus) Η κατάσταση ανάπτυξης του παρόχου CSS.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση στη στήλη Συμβάντα (Events) για να προβάλετε τα συναφή συμβάντα αλλαγής κατάστασης.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση στη στήλη Κατάσταση ανάπτυξης (Deployment Status) για να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης του παρόχου CSS.
  Ακολουθούν οι επτά διαφορετικές καταστάσεις για μια ενέργεια Edge:
  • Εκκρεμεί τοποθεσία - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μέχρι να δημιουργηθεί μια τοποθεσία Zscaler. Αυτή η κατάσταση ισχύει μόνο για ενέργειες Edge δευτερεύουσας τοποθεσίας.
  • Εκκρεμεί (Pending) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, καθώς περιμένει μια διαδικασία εργασίας backend για να την παραλάβει και να αρχίσει να εργάζεται σε αυτήν.
  • Ειδοποιήθηκε (Notified) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μετά την παραλαβή της ενέργειας Edge από μια διαδικασία εργασίας backend και την έναρξη εργασίας σε αυτήν.
  • Ολοκληρώθηκε (Completed) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία ενέργειας Edge.
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα (Errored) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν έχει προκύψει σφάλμα.
  • Το χρονικό όριο έληξε (Timed Out) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν χρειάζεται περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας ενέργειας Edge.
  • Εκκρεμεί διαγραφή (Pending Delete) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν εκκρεμεί διαγραφή.
  • Σημείωση: Προς το παρόν, οι καταστάσεις «Εκκρεμεί τοποθεσία» και «Εκκρεμεί διαγραφή» δεν χρησιμοποιούνται και αυτές οι καταστάσεις θα καταργηθούν από το περιβάλλον εργασίας χρήστη στη μελλοντική έκδοση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα στατιστικά στοιχεία ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας επιπέδου 7 (L7) για την Υπηρεσία ασφαλείας Cloud από το μενού Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο δείγματος.