Ένα Edge έχει διαφορετικούς τύπους διασυνδέσεων. Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης διασύνδεσης ενός Edge μεταβιβάζονται από το συσχετισμένο προφίλ. Μπορείτε να τροποποιήσετε και να διαμορφώσετε περισσότερες ρυθμίσεις για κάθε Edge.

Οι επιλογές των ρυθμίσεων διασύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά μοντέλα και τις αναπτύξεις Edge, δείτε Διαμόρφωση Ρυθμίσεων συσκευής.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για ένα συγκεκριμένο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στην πύλη επιχείρησης του νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 4. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces).
 6. Εμφανίζονται οι διαφορετικοί τύποι διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμοι για το επιλεγμένο Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια διασύνδεση για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον ακόλουθο τύπο διασυνδέσεων, με βάση το μοντέλο Edge:
  • Αλλαγή θύρας
  • Δρομολογημένη διασύνδεση
  • Διασύνδεση WLAN
 7. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δευτερεύουσα διασύνδεση, δευτερεύουσα διεύθυνση IP και SSID Wi-Fi με βάση το μοντέλο Edge.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε. Διαμόρφωση διασύνδεσης.

Εκτός από τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στο Διαμόρφωση διασύνδεσης, μπορείτε να διαμορφώσετε τα εξής για μια δρομολογημένη διασύνδεση ενός Edge.

Ρυθμίσεις DHCP (DHCP Settings) – Όταν επιλέγετε τον τύπο διευθυνσιοδότησης ως Στατικό (Static) για ένα Edge, πρέπει να εισαγάγετε τις διευθύνσεις IP και την πύλη για την επιλεγμένη δρομολογημένη διασύνδεση.
Σημείωση: Τα προθήματα 31 bit υποστηρίζονται για IPv4 σύμφωνα με το RFC 3021.

Διακομιστής DHCP IPv4 (IPv4 DHCP Server) ­ Για διεύθυνση IPv4, διαμορφώστε τον διακομιστή DHCP ως εξής:

 • Ενεργοποιημένο (Activated) – Ενεργοποιεί το DHCP με το Edge ως διακομιστή DHCP. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διαμορφώστε τα εξής στοιχεία:
  • Εκκίνηση DHCP (DHCP Start) – Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IP που είναι διαθέσιμη στο υποδίκτυο.
  • Αριθ. διευθύνσεις (Num. Addresses) – Εισαγάγετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP που είναι διαθέσιμες σε ένα υποδίκτυο στον διακομιστή DHCP.
  • Χρόνος εκμίσθωσης (Lease Time) – Επιλέξτε το χρονικό διάστημα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή είναι η διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται στο VLAN να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί δυναμικά από τον διακομιστή DHCP.
  • Επιλογές (Options) – Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέστε προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες επιλογές DHCP από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η επιλογή DHCP είναι μια υπηρεσία δικτύου που μεταβιβάζεται στους υπολογιστές-πελάτες από τον διακομιστή DHCP. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση και εισαγάγετε τον κωδικό, τον τύπο δεδομένων και την τιμή.
 • Αναμετάδοση (Relay) – Ενεργοποιεί το DHCP με τον παράγοντα αναμετάδοσης DHCP εγκατεστημένο σε απομακρυσμένη θέση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διαμορφώστε τα εξής:
  • IP παράγοντα αναμετάδοσης (Relay Agent IP(s)) – Καθορίστε τη διεύθυνση IP του παράγοντα αναμετάδοσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις IP.
 • Απενεργοποιημένο (Deactivated) – Απενεργοποιεί το DHCP.

Διακομιστής DHCP IPv6 (IPv6 DHCP Server) ­ Για διεύθυνση IPv6, διαμορφώστε τον διακομιστή DHCP ως εξής:

 • Ενεργοποιημένο (Activated) – Ενεργοποιεί το DHCPv6 με το Edge ως διακομιστή DHCPv6. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διαμορφώστε τα εξής στοιχεία:
  • Εκκίνηση DHCP (DHCP Start) – Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IPv6 που είναι διαθέσιμη στο υποδίκτυο.
  • Αριθ. διευθύνσεων (Num. Addresses) – Εισαγάγετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP που είναι διαθέσιμες σε ένα υποδίκτυο στον διακομιστή DHCPv6.
  • Χρόνος εκμίσθωσης (Lease Time) – Επιλέξτε το χρονικό διάστημα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή είναι η διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται στο VLAN να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IPv6 που έχει εκχωρηθεί δυναμικά από τον διακομιστή DHCPv6.
  • Ανάθεση προθήματος DHCPv6 (DHCPv6 Prefix Delegation) – Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη (Add) για να αντιστοιχίσετε προθέματα επιλεγμένα από μια καθολική ομάδα σε υπολογιστές-πελάτες DHCP. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας προθημάτων μαζί με τα στοιχεία έναρξης και λήξης του προθήματος.
  • Επιλογές (Options) – Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέστε προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες επιλογές DHCP από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η επιλογή DHCP είναι μια υπηρεσία δικτύου που μεταβιβάζεται στους υπολογιστές-πελάτες από τον διακομιστή DHCP. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση και εισαγάγετε τον κωδικό, τον τύπο δεδομένων και την τιμή.
 • Απενεργοποιημένο (Deactivated) – Απενεργοποιεί το DHCP.

Ρυθμίσεις κεντρικού υπολογιστή κοινοποίησης δρομολογητή (Router Advertisement Host Settings) - Οι παράμετροι κοινοποίησης δρομολογητή (Router Advertisement, RA) είναι διαθέσιμες μόνο όταν ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις IPv6 και επιλέγετε για το στοιχείο Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) DHCP χωρίς κατάσταση ή DHCP με κατάσταση.

Οι ακόλουθες παράμετροι RA είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε.

 • MTU – Αποδέχεται την τιμή MTU που λαμβάνεται μέσω της κοινοποίησης δρομολόγησης. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η διαμόρφωση MTU της διασύνδεσης.
 • Προεπιλεγμένες δρομολογήσεις (Default Routes) – Εγκαθιστά προεπιλεγμένες δρομολογήσεις όταν λαμβάνεται κοινοποίηση δρομολόγησης στη διασύνδεση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τότε δεν υπάρχουν διαθέσιμες προεπιλεγμένες δρομολογήσεις για τη διασύνδεση.
 • Συγκεκριμένες δρομολογήσεις (Specific Routes) – Εγκαθιστά συγκεκριμένες δρομολογήσεις όταν η κοινοποίηση δρομολόγησης λαμβάνει πληροφορίες δρομολόγησης στη διασύνδεση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η διασύνδεση δεν θα εγκαταστήσει τις πληροφορίες δρομολόγησης.
 • Χρονοδιακόπτες ND6 (ND6 Timers) – Δέχεται χρονοδιακόπτες ND6 που λαμβάνονται μέσω της κοινοποίησης δρομολόγησης. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη οι προεπιλεγμένοι χρονοδιακόπτες ND6. Η προεπιλεγμένη τιμή για τον χρονοδιακόπτη αναμετάδοσης NDP είναι 1 δευτερόλεπτο και το προσβάσιμο χρονικό όριο του NDP είναι 30 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Όταν οι παράμετροι κεντρικού υπολογιστή RA απενεργοποιηθούν και ενεργοποιηθούν ξανά, το Edge θα περιμένει να παραληφθεί η επόμενη RA πριν από την εγκατάσταση των παραμέτρων δρομολογήσεων, MTU και ND/NS.