Μπορείτε να προβάλετε τη λεπτομερή χρήση δικτύου από το σύστημα για ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των πληροφοριών συστήματος:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα (System).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Σύστημα (System) εμφανίζει τις λεπτομέρειες της χρήσης δικτύου από το σύστημα για το επιλεγμένο Edge.

Η σελίδα εμφανίζει γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών χρήσης των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, μαζί με την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και τον μέσο όρο.

  • Ποσοστό CPU (CPU Percentage) – Ποσοστό χρήσης της CPU.
  • Θερμοκρασία πυρήνα CPU (CPU Core Temperature) – Η θερμοκρασία πυρήνα της CPU του Edge.
  • Χρήση μνήμης– Ποσοστό χρήσης της μνήμης.
  • Μετρήσεις ροής (Flow Counts) – Αριθμός ροών κυκλοφορίας.
  • Πακέτα σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν (Handoff Queue Drops) – Το πλήθος των πακέτων που απορρίφθηκε λόγω υπερ-συνδρομής πόρων του Edge.
  • Πλήθος διοχετεύσεων (Tunnel Count) – Πλήθος περιόδων λειτουργίας διοχετεύσεων.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.