Εάν είστε χρήστης-χειριστής, στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Διαγνωστικά πακέτα (Test & Troubleshooting > Diagnostic Bundles).

Εάν είστε χρήστης συνεργάτη ή εταιρικός χρήστης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Σύλληψη πακέτων (Test & Troubleshooting > Packet Capture).

Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο.

Για να κάνετε λήψη ενός πακέτου που δημιουργείται, κάντε κλικ στη σύνδεση Ολοκληρώθηκε (Complete) ή επιλέξτε το πακέτο και επιλέξτε Ενέργειες > Λήψη διαγνωστικού πακέτου (Actions > Download Diagnostic Bundle). Το πακέτο λαμβάνεται ως αρχείο ZIP.

Μπορείτε να στείλετε το πακέτο του οποίου έχετε κάνει λήψη σε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης του VMware για τον εντοπισμό σφαλμάτων των δεδομένων.