Τα webhook παραδίδουν δεδομένα σε άλλες εφαρμογές, τα οποία ενεργοποιούνται από ορισμένες ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας το HTTP POST. Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια ειδοποίηση, η προέλευση στέλνει μια αίτηση HTTP στην εφαρμογή προορισμού που έχει ρυθμιστεί για το webhook. Το SD-WAN Orchestrator υποστηρίζει Webhooks που στέλνουν αυτόματα μηνύματα μέσω HTTP POST σε εφαρμογές προορισμού όταν συμβαίνει ένα συμβάν. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση URL προορισμού στην Εταιρική πύλη και να αυτοματοποιήσετε ενέργειες ως απόκριση στις ενημερώσεις που ενεργοποιούνται από το SD-WAN Orchestrator. Οι παραλήπτες webhook πρέπει να υποστηρίζουν HTTPS και πρέπει να έχουν έγκυρα πιστοποιητικά, για να διασφαλίσουν το απόρρητο των εν δυνάμει ωφέλιμων φορτίων ευαίσθητων ενημερώσεων. Αυτό αποτρέπει επίσης την παραποίηση των ωφέλιμων φορτίων.

Η σελίδα Webhook (Webhooks) στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
Επιλογή Περιγραφή
Διεύθυνση URL Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση HTTPS URL. Αυτό χρησιμεύει ως εφαρμογή προορισμού για τα webhooks.
Κώδικας (Code)

Εισαγάγετε έναν αναμενόμενο κωδικό κατάστασης απόκρισης HTTP για κάθε παραλήπτη webhook. Από προεπιλογή, το SD-WAN Orchestrator αναμένει από τους παραλήπτες webhook να απαντήσουν σε αιτήματα HTTP POST με κωδικό κατάστασης ως HTTP 200.

Όταν το SD-WAN Orchestrator λαμβάνει έναν μη αναμενόμενο κωδικό κατάστασης από έναν διακομιστή παραλήπτη ή έναν διακομιστή μεσολάβησης, θεωρεί ότι η παράδοση της ενημέρωσης απέτυχε και δημιουργεί ένα συμβάν πελάτη ALERT_DELIVERY_FAILED. Αυτό το συμβάν βοηθά στον προσδιορισμό του πότε ένας διακομιστής παραλήπτη webhook ενδέχεται να αποτύχει να λειτουργήσει όπως αναμένεται.

Μυστικός (Secret)

Καθορίστε ένα μυστικό διακριτικό για κάθε ρυθμισμένο παραλήπτη webhook, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός HMAC για κάθε αίτηση webhook που αποστέλλεται στον αντίστοιχο παραλήπτη. Το HMAC είναι ενσωματωμένο σε μια κεφαλίδα HTTP X-Webhook-Signature, μαζί με μια παράμετρο έκδοσης, η οποία προσδιορίζει τον αλγόριθμο υπογραφής και μια χρονική σήμανση.

X-Webhook-Signature: v=<signature-version>&t=<timestamp>&s=<hmac> 
Ο παραλήπτης ερμηνεύει τα στοιχεία ως εξής:
 • v: Έκδοση του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της υπογραφής. Η μόνη υποστηριζόμενη τιμή είναι 1.
 • t: Χρονική σήμανση εποχής με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου που αντιστοιχεί στον χρόνο έκδοσης του αιτήματος.
 • s: HMAC που υπολογίζεται από το SD-WAN Orchestrator. Το HMAC υπολογίζεται ως εξής: HMAC-SHA256(request-body + '.' + timestamp, secret).

Το μήνυμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του HMAC σχηματίζεται συνενώνοντας το σώμα του αιτήματος, μια μόνο περίοδο και την τιμή της παραμέτρου χρονικής σήμανσης που εμφανίζεται στην κεφαλίδα υπογραφής. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος HMAC που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κώδικα είναι ο HMAC-SHA256.

Αφού λάβει ένα αίτημα Webhook, ο διακομιστής ακρόασης μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του αιτήματος υπολογίζοντας τη δική του υπογραφή HMAC-SHA256 σύμφωνα με τον ίδιο αλγόριθμο και να συγκρίνει την υπογραφή που υπολογίστηκε πρόσφατα με αυτήν που δημιουργήθηκε από το SD-WAN Orchestrator.

Πρότυπο ωφέλιμου φορτίου JSON (JSON Payload Template)

Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο. Το SD-WAN Orchestrator παρέχει ειδοποιήσεις ενημερώσεων προς κάθε παραλήπτη webhook, μέσω ενός ωφέλιμου φορτίου JSON, το οποίο περιέχεται στο σώμα μιας εξερχόμενης αίτησης HTTP POST. Το SD-WAN Orchestrator δημιουργεί περιεχόμενο ωφέλιμου φορτίου δυναμικά, καθώς οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται εκτελώντας εισαγωγή μεταβλητών. Οι υποστηριζόμενες μεταβλητές κράτησης θέσης στο πρότυπο ωφέλιμου φορτίου που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη αντικαθίστανται με τιμές που αφορούν σε συγκεκριμένες ενημερώσεις.

Επαλήθευση Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να επικυρώσετε τις λεπτομέρειες που έχουν εισαχθεί.
Κάντε κλικ στη σύνδεση Διαμόρφωση προτύπου ωφέλιμου φορτίου (Configure Payload Template) κάτω από την επιλογή Πρότυπο ωφέλιμου φορτίου JSON (JSON Payload Template) για να διαμορφώσετε τα εξής:
Επιλογή Περιγραφή
Χρόνος ειδοποίησης Εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση.
Τύπος ειδοποίησης Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης από το αναπτυσσόμενο μενού. Από προεπιλογή, εμφανίζεται ως Μη διαθέσιμο (N/A).
Λογικό αναγνωριστικό πελάτη Εισαγάγετε το λογικό αναγνωριστικό του πελάτη στον οποίο πρέπει να σταλεί η ειδοποίηση.
Πελάτης Εισαγάγετε το όνομα του πελάτη στον οποίο πρέπει να σταλεί η ειδοποίηση.
Λογικό αναγνωριστικό συσκευής Εισαγάγετε το λογικό αναγνωριστικό του Εdge στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η ειδοποίηση.
Περιγραφή συσκευής Εισαγάγετε ένα σύντομο μήνυμα που περιγράφει το Edge στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η ειδοποίηση.
Σειριακός αριθμός συσκευής Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του Εdge στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η ειδοποίηση.
Όνομα συσκευής Εισαγάγετε το όνομα του Εdge στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η ειδοποίηση.
Τελευταία επικοινωνία (Last Contact) Εισαγάγετε την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το επηρεαζόμενο Edge επικοινώνησε πιο πρόσφατα με το SD-WAN Orchestrator. Αυτό ισχύει μόνο για τις ενημερώσεις Edge.
VCO Εισαγάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη δημόσια IP του SD-WAN Orchestrator από το οποίο πρέπει να σταλεί η ειδοποίηση.
Μήνυμα (Message) Εισαγάγετε ένα σύντομο μήνυμα που περιγράφει το συμβάν που πρέπει να ενεργοποιήσει την ειδοποίηση.
Οντότητα που επηρεάζεται Εισαγάγετε το όνομα της οντότητας: Εdge ή σύνδεση ή VNF στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η ειδοποίηση.

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει ένα δείγμα προτύπου ωφέλιμου φορτίου JSON:

{
  "alertTime": "alertTime",
  "alertType": "alertType",   
  "customer": "customer",
  "customerLogicalId": "customerLogicalId",
  "entityAffected": "entityAffected",
  "deviceLogicalId": "deviceLogicalId",
  "lastContact": "lastContact",
  "message": "message",
  "vco": "vco",
  "deviceName": "deviceName",
  "deviceDescription": "deviceDescription",
  "deviceSerialNumber": "deviceSerialNumber"
}

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη σελίδα Webhooks (Webhooks) για να αποθηκεύσετε τις διαμορφώσεις webhook.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, αποστέλλεται ένα μήνυμα ενημέρωσης μαζί με σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση URL προορισμού.