Μπορείτε να διαχειριστείτε την κυκλοφορία ορίζοντας την κατηγορία υπηρεσίας (CoS) σε μια δημόσια ή ιδιωτική σύνδεση WAN. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε παρόμοιους τύπους κυκλοφορίας ως μια κατηγορία. Η CoS αντιμετωπίζει κάθε κατηγορία με προτεραιότητα στο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Για κάθε Edge που αποτελείται από δημόσιες ή ιδιωτικές συνδέσεις WAN, μπορείτε να ορίσετε την CoS.

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις WAN (WAN Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επικάλυψης WAN που ορίζεται από τον χρήστη (Add User Defined WAN Overlay) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης όπως απαιτείται, δηλαδή Δημόσιο (Public) ή Ιδιωτικό (Private).
 4. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την CoS για μια υπάρχουσα σύνδεση κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 5. Στο πλαίσιο ελέγχου Επικάλυψη WAN (WAN Overlay), κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαμόρφωση κατηγορίας υπηρεσίας (Configure Class of Service). Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις και διαμορφώνονται κατάλληλα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Συν (+) για να προσθέσετε πολλές κατηγορίες υπηρεσιών.
  • Αυστηρή προτεραιότητα διεύθυνσης IP (Strict IP precedence): Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιβάλετε αυστηρή προτεραιότητα διεύθυνσης IP.

   Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, δημιουργούνται 8 υποδιαδρομές VCMP που αντιστοιχούν στα 8 bit προτεραιότητας IP. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να συνδυάσετε τις Κατηγορίες υπηρεσιών σε μικρότερο αριθμό κατηγοριών δικού σας παρόχου υπηρεσιών.

   Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή απενεργοποιείται και δημιουργούνται οι υποδιαδρομές VCMP για τον ακριβή αριθμό των κατηγοριών υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί. Η ομαδοποίηση δεν εφαρμόζεται.

  • Κατηγορία υπηρεσίας (Class of Service): Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για την κατηγορία υπηρεσίας. Το όνομα μπορεί να είναι ένας συνδυασμός αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων.
  • Ετικέτες DSCP (DSCP Tags): Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός (Set) για να αντιστοιχίσετε DSCP ετικέτες στην κατηγορία υπηρεσίας. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ετικέτες DSCP από τη διαθέσιμη λίστα.
   Σημείωση:

   Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε ετικέτες DSCP με την ίδια προτεραιότητα IP στην ίδια κατηγορία υπηρεσίας. Μια ουρά CoS μπορεί να είναι ένα σύνολο πολλών κατηγοριών, αλλά οι τιμές DSCP της ίδιας κατηγορίας δεν μπορούν να αποτελούν μέρος πολλών ουρών κατηγορίας.

   Για παράδειγμα, το ακόλουθο σύνολο ετικετών DSCP δεν είναι δυνατό να εξαπλωθεί σε πολλές ουρές:
   • CS1 και AF11 έως AF14
   • CS2 και AF21 έως AF24
   • CS3 και AF31 έως AF34
   • CS4 και AF41 έως AF44
  • Εύρος ζώνης (Bandwidth): Εισαγάγετε μια τιμή σε ποσοστό για την κυκλοφορία που έχει οριστεί στην CoS. Αυτή η τιμή εκχωρεί ένα βάρος στην κατηγορία. Η εισερχόμενη κυκλοφορία υποβάλλεται σε επεξεργασία με βάση το σχετιζόμενο βάρος. Εάν έχετε πολλές κατηγορίες υπηρεσιών, η συνολική τιμή του εύρους ζώνης θα πρέπει να ανέρχεται σε 100.
  • Αστυνόμευση (Policing): Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αστυνόμευση βάσει κατηγορίας. Αυτή η επιλογή παρακολουθεί το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από τη ροή κυκλοφορίας στην κατηγορία υπηρεσίας και όταν η κυκλοφορία υπερβαίνει το εύρος ζώνης, αστυνομεύει την κυκλοφορία.
  • Προεπιλεγμένη κατηγορία (Default Class): Κάντε κλικ για να ορίσετε την αντίστοιχη κατηγορία υπηρεσίας ως προεπιλεγμένη. Εάν η εισερχόμενη κυκλοφορία δεν εμπίπτει σε καμία από τις καθορισμένες, η κυκλοφορία συσχετίζεται με την προεπιλεγμένη CoS.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση σύνδεσης (Update Link) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πολλές κατηγορίες υπηρεσιών με διαφορετικό σύνολο ετικετών DSCP.

Κατηγορία Υπηρεσίας Περιγραφή Ετικέτες DSCP Αστυνόμευση
CoS1 Φωνή CS5, EF Ενεργοποιημένο
CoS2 Βίντεο AF41, CS4 Απενεργοποιημένο
CoS3 Μεταφορά αρχείων AF21, CS2 Απενεργοποιημένο
διαμόρφωση -Edge-ιδιωτική-σύνδεση-διαμόρφωση-περιοχή-cos-ετικέτες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ρυθμίσεις επικάλυψης WAN, βλ. Διαμόρφωση Edge WAN overlay.