Μπορείτε να εισαγάγετε το VNF ασφαλείας τόσο στη διασύνδεση VLAN όσο και στη δρομολογημένη διασύνδεση.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα VNF ασφαλείας και έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις. Βλέπε στο Διαμόρφωση VNF ασφαλείας χωρίς HA και στο Διαμόρφωση VNF ασφαλείας με υψηλή διαθεσιμότητα.

Αντιστοιχίστε τα τμήματα με VLAN υπηρεσίας για να ενεργοποιήσετε την εισαγωγή VNF στα VLAN. Δείτε Ορισμός τμημάτων αντιστοίχισης με VLAN υπηρεσίας.

Διαδικασία

  1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Στη σελίδα Edge, κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) δίπλα σε έναν Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς έναν Edge και στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Διαμόρφωση VLAN (Configure VLAN).
  4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) του VLAN στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε το VNF.
  5. Στο παράθυρο VLAN, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή VNF (VNF Insertion) για να εισαγάγετε το VNF στο VLAN. Αυτή η επιλογή ανακατευθύνει την κυκλοφορία από ένα συγκεκριμένο VLAN στο VNF.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση VLAN (Update VLAN).

Αποτελέσματα

Η ενότητα Διαμόρφωση VLAN (Configure VLAN) εμφανίζει την κατάσταση της εισαγωγής VNF.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το VNF σε διασυνδέσεις επιπέδου 3 ή δευτερεύουσες διασυνδέσεις. Αυτή η εισαγωγή ανακατευθύνει την κυκλοφορία από τις διασυνδέσεις επιπέδου 3 ή τις δευτερεύουσες διασυνδέσεις στο VNF.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη δρομολογημένη διασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η αξιόπιστη προέλευση είναι επιλεγμένη και ότι η επικάλυψη WAN είναι απενεργοποιημένη σε αυτήν τη διασύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση διασύνδεσης.