Οι Ομάδες διευθύνσεων μπορούν να αποθηκεύσουν μια σειρά διευθύνσεων IP με διαφορετικές επιλογές ή/και ονόματα τομέα.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στη Διαμόρφωση > Ομάδες αντικειμένων (Configure Object Groups).
  2. Στην καρτέλα Ομάδες διευθύνσεων (Address Groups), κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Νέα (New).
  3. Στο παράθυρο Διαμόρφωση ομάδας διευθύνσεων (Configure Address Group), εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την Ομάδα διευθύνσεων.
  4. Στην περιοχή Εύρη διευθύνσεων IP (IP Address Ranges), εισαγάγετε το εύρος διευθύνσεων IPv4 ή IPv6, επιλέγοντας τις επιλογές Πρόθημα (Prefix) ή Μάσκα (Mask) ως εξής: Πρόθημα CIDR (CIDR prefix), Μάσκα υποδικτύου (Subnet mask) ή Μάσκα μπαλαντέρ (Wildcard mask), όπως απαιτείται.
  5. Στην περιοχή Τομείς (Domains), εισαγάγετε τα ονόματα τομέα ή τα FQDN για την Ομάδα διευθύνσεων (Address Group). Τα ονόματα τομέα που ορίζονται στην Ομάδα διευθύνσεων (Address Group) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αντιστοίχισης για επιχειρηματικές πολιτικές ή κανόνες τείχους προστασίας.
    Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση τομέων ως κριτηρίων αντιστοίχισης για μια ομάδα διευθύνσεων, η υπηρεσία SD-WAN ελέγχει πρώτα για αντιστοίχιση διεύθυνσης IP. Εάν βρεθεί αντιστοιχία, τότε η υπηρεσία παραλείπει την αντιστοίχιση ονόματος τομέα. Ωστόσο, εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία για μια διεύθυνση IP, τότε η υπηρεσία εκτελεί αντιστοίχιση ονόματος τομέα στην ομάδα διευθύνσεων.
    Σημαντικό: Τα κριτήρια αντιστοίχισης ενδέχεται να ταιριάζουν με βασικά μοτίβα μπαλαντέρ. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων ως google.com, τότε το mail.google.com ή/και το www.google.com μπορεί επίσης να ταιριάζουν με αυτά τα κριτήρια. Ωστόσο, εάν διαμορφώσετε το www.google.com ως τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων, τότε το mail.google.com δεν θα ταιριάζει με αυτήν την πολιτική.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να ορίσετε μια επιχειρηματική πολιτική και έναν κανόνα τείχους προστασίας με την Ομάδα διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις διευθύνσεις IP και τα ονόματα τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων κάνοντας κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Ενημέρωση (Update) στην καρτέλα Ομάδες διευθύνσεων (Address Groups).

Για να διαγράψετε μια ομάδα διευθύνσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή > ενεργειών (Actions delete). Πριν διαγράψετε μια ομάδα διευθύνσεων, φροντίστε να εξαιρέσετε την Ομάδα διευθύνσεων από τις επιχειρηματικές πολιτικές ή τους κανόνες τείχους προστασίας.