Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων υπηρεσιών δικτύου για μια επιχείρηση από τη σελίδα Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services) στην εταιρική πύλη.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης των ακόλουθων υπηρεσιών δικτύου:
  • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway) - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως το όνομα του προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση του προορισμού μη SD-WAN, την κατάσταση της διοχέτευσης, την κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και τον αριθμό σχετικών συμβάντων αλλαγής κατάστασης.
  • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως το όνομα προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση της διοχέτευσης, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και την κατάσταση ανάπτυξης.
  • Κατάσταση γειτονικής πύλης BGP (BGP Gateway Neighbor State) - Εμφανίζει τα γειτονικά BGP που είναι συνδεδεμένα σε πύλες. Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα πύλης, διευθύνσεις IPv4 και IPv6 του γειτονικού BGP, κατάσταση του γειτονικού, ημερομηνία και ώρα της αλλαγής κατάστασης, αριθμός μηνυμάτων που λαμβάνονται και αποστέλλονται, αριθμός συμβάντων, διάρκεια για την οποία το γειτονικό BGP είναι ενεργό/ανενεργό και αριθμός προθεμάτων που λήφθηκαν.
  • Κατάσταση γειτονικού Edge BGP (BGP Edge Neighbor State) – Εμφανίζει τα γειτονικά BGP που είναι συνδεδεμένα σε Edge. Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα Edge, διευθύνσεις IPv4 και IPv6 του γειτονικού, κατάσταση του γειτονικού, ημερομηνία και ώρα αλλαγής κατάστασης, αριθμός μηνυμάτων που λήφθηκαν και στάλθηκαν, αριθμός συμβάντων, διάρκεια για την οποία το γειτονικό BGP είναι ενεργό/ανενεργό και αριθμός προθεμάτων που λήφθηκαν.
  • Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service Sites) – Εμφανίζει τις υπηρεσίες ασφαλείας Cloud που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως όνομα, τύπος, διεύθυνση IP, κατάσταση της υπηρεσίας ασφαλείας Cloud, κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας L7, κατάσταση του Edge με χρήση της υπηρεσίας ασφαλείας Cloud, ημερομηνία και ώρα της αλλαγής κατάστασης, αριθμός συναφών συμβάντων αλλαγής κατάστασης, και κατάσταση ανάπτυξης.
  • Edge VNF (Edge VNFs) – Εμφανίζει τα διαμορφωμένα Edge VNF μαζί με άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως το όνομα της υπηρεσίας VNF, τον αριθμό Edge που χρησιμοποιούν το VNF και την κατάσταση VM.
  • Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters) – Εμφανίζει τα διαμορφωμένα συμπλέγματα Edge και τα δεδομένα χρήσης μαζί με άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως όνομα του συμπλέγματος Edge, τα Edge που είναι διαθέσιμα στο σύμπλεγμα, το ποσοστό χρήσης CPU και μνήμης, τον αριθμό διοχετεύσεων, το πλήθος ροών και τον αριθμό πακέτων σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν.