Ως εταιρικός διαχειριστής, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα VLAN για ένα προφίλ.

Για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις VLAN για ένα προφίλ:

 1. Από την πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Προφίλ και να κάνετε κλικ στην Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το Προφίλ.
 4. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή VLAN.
 6. Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο VLAN, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη VLAN (Add VLAN). Μπορείτε να διαγράψετε ένα επιλεγμένο VLAN, κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Ένα VLAN, το οποίο έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε μια διασύνδεση συσκευής, δεν μπορεί να διαγραφεί.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί IPv4 ή IPv6 για να εμφανίσετε την αντίστοιχη λίστα VLAN.
 8. Στο παράθυρο Προσθήκη VLAN (Add VLAN), διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικές ρυθμίσεις (General Settings)
  Τμήμα (Segment) Επιλέξτε ένα τμήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Το VLAN ανήκει στο επιλεγμένο τμήμα.
  Όνομα VLAN (VLAN Name) Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το VLAN.
  Αναγνωριστικό VLAN Εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN.
  Περιγραφή Εισαγάγετε μια περιγραφή. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  Διασυνδέσεις LAN (LAN Interfaces) Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις LAN μόνο σε επίπεδο Edge.
  SSID Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λεπτομέρειες του SSID Wi-Fi για το VLAN μόνο σε επίπεδο Edge.
  Απόκριση ICMP Echo (ICMP Echo Response) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέψετε στο VLAN να ανταποκρίνεται σε μηνύματα ICMP echo.
  Διακομιστής μεσολάβησης DNS Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν Διακομιστή μεσολάβησης DNS (DNS Proxy), ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις διακομιστή DHCP IPv4 ή IΡv6.
  Ρυθμίσεις IPv4 και IPv6 (IPv4 and IPv6 Settings)
  Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε είτε το IPv4 είτε το IPv6, ή και τις δύο ρυθμίσεις.
  Αντιστοίχιση επικαλυπτόμενων υποδικτύων (Assign Overlapping Subnets) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να εκχωρήσετε το ίδιο υποδίκτυο για το VLAN σε κάθε Edge του προφίλ και να ορίσετε το υποδίκτυο στη διεύθυνση IP LAN Edge. Εάν θέλετε να εκχωρήσετε διαφορετικά υποδίκτυα σε κάθε Edge, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και διαμορφώστε τα υποδίκτυα σε κάθε Edge ξεχωριστά.
  Σημείωση: Τα επικαλυπτόμενα υποδίκτυα για το VLAN υποστηρίζονται μόνο για κυκλοφορία SD-WAN σε SD-WAN και κυκλοφορία SD-WAN σε Internet. Τα επικαλυπτόμενα υποδίκτυα δεν υποστηρίζονται για την κυκλοφορία SD-WAN σε Cloud Web Security.
  Διεύθυνση IPv4/IPv6 LAN Edge (Edge LAN IPv4/IPv6 Address) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η Αντιστοίχιση επικαλυπτόμενων υποδικτύων (Assign Overlapping Subnets) έχει οριστεί σε Ναι (Yes). Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4/IPv6 LAN του Edge.
  Πρόθημα Cidr/Μήκος προθήματος (Cidr Prefix / Prefix Length) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η Αντιστοίχιση επικαλυπτόμενων υποδικτύων (Assign Overlapping Subnets) έχει οριστεί σε Ναι (Yes). Εισαγάγετε το πρόθημα CIDR για τη διεύθυνση IΡv4/IPv6 LAN.
  Δίκτυο (Network) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4/IPv6 του δικτύου.
  OSPF Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν έχετε διαμορφώσει το OSPF για το Edge. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε ένα OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings).
  Πολλαπλή διανομή (Multicast) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν έχετε διαμορφώσει ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής για το Edge. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής για το VLAN.
  • IGMP
  • PIM
  Κάντε κλικ στην επιλογή εναλλαγή σύνθετων ρυθμίσεων πολλαπλής διανομής (toggle advanced multicast settings) για να ορίσετε τους ακόλουθους χρονοδιακόπτες:
  • Χρονοδιακόπτες PIM Hello (PIM Hello Timer)
  • Διάστημα ερωτημάτων IGMP Host (IGMP Host Query Interval)
  • Μέγιστη τιμή IGMP απόκρισης σε ερωτήματα (IGMP Max Query Response Value)
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings).
  Εισαγωγή VNF (VNF Insertion) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εισαγάγετε ένα VNF στο VLAN, το οποίο ανακατευθύνει την κυκλοφορία από το VLAN στο VNF. Για να ενεργοποιήσετε την Εισαγωγή VNF (VNF Insertion), βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο τμήμα είναι αντιστοιχισμένο με ένα VLAN υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VNF, ανατρέξτε στην ενότητα VNF ασφαλείας.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings).
  Κοινοποίηση (Advertise) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιήσετε το VLAN σε άλλες διακλαδώσεις του δικτύου.
  Σταθερές IP (Fixed IPs) Μπορείτε να διαμορφώσετε τη σταθερή IP μόνο σε επίπεδο Edge.
  Διακομιστής DHCP IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6 DHCP Server): Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Ενεργοποιημένος (Activated), Αναμετάδοση (Relay) και Απενεργοποιημένος (Deactivated).
  Σημείωση: Η Αναμετάδοση (Relay) είναι διαθέσιμη μόνο για Διακομιστή DHCP IPv4 (IPv4 DHCP Server).
  Επιλογή Περιγραφή
  Ενεργοποιημένο (Activated): Ενεργοποιεί το DHCP με το Edge ως διακομιστή DHCP. Για αυτόν τον τύπο είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης.
  Εκκίνηση DHCP Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IPv4/IPv6 που είναι διαθέσιμη στο υποδίκτυο.
  Αριθ. διευθύνσεων Εισαγάγετε τον αριθμό των διευθύνσεων IPv4/IPv6 που είναι διαθέσιμες σε ένα υποδίκτυο στον διακομιστή DHCP.
  Χρόνος εκμίσθωσης Επιλέξτε το χρονικό διάστημα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή είναι η διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται στο VLAN να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IPv4/IPv6 που έχει εκχωρηθεί δυναμικά από τον διακομιστή DHCP.
  Επιλογές Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και επιλέξτε να προσθέστε προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες επιλογές DHCP από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η επιλογή DHCP είναι μια υπηρεσία δικτύου που μεταβιβάζεται στους υπολογιστές-πελάτες από τον διακομιστή DHCP. Για μια προσαρμοσμένη επιλογή, εισαγάγετε τον Κωδικό (Code), τον Τύπο δεδομένων (Data Type) και την Τιμή (Value). Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε μια επιλεγμένη επιλογή.
  Αναμετάδοση (Relay): Ενεργοποιεί το DHCP με τον παράγοντα αναμετάδοσης DHCP εγκατεστημένο σε απομακρυσμένη θέση. Για αυτόν τον τύπο είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης.
  Προέλευση από δευτερεύουσες IP Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τα πακέτα εντοπισμού/αίτησης DHCP από τον υπολογιστή-πελάτη αναμεταδίδονται στους διακομιστές αναμετάδοσης DHCP που προέρχονται από την κύρια διεύθυνση IP και όλες τις δευτερεύουσες διευθύνσεις IP που έχουν διαμορφωθεί για το VLAN. Η απάντηση από τους διακομιστές αναμετάδοσης DHCP αποστέλλεται πίσω στον υπολογιστή-πελάτη μετά την επανεγγραφή της προέλευσης και του προορισμού. Ο διακομιστής DHCP λαμβάνει την αίτηση τόσο από τις κύριες όσο και από τις δευτερεύουσες διευθύνσεις IP και ο υπολογιστής-πελάτης DHCP μπορεί να λάβει πολλές προσφορές από πρωτεύον υποδίκτυο και δευτερεύοντα υποδίκτυα. Όταν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, τα πακέτα εντοπισμού/αίτησης DHCP από τον υπολογιστή-πελάτη αναμεταδίδονται στους διακομιστές αναμετάδοσης DHCP που προέρχονται μόνο από την κύρια διεύθυνση IP.
  IP παράγοντα αναμετάδοσης Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε διευθύνσεις IPv4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε μια επιλεγμένη διεύθυνση.
  Απενεργοποιημένο (Deactivated): Απενεργοποιεί το DHCP.
  Σημείωση: Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής μεσολάβησης DNS (DNS proxy) στα ακόλουθα σενάρια:
  • Οι διακομιστές DHCP IPv4 και IPv6 είναι Απενεργοποιημένοι (Deactivated).
  • Ο διακομιστής DHCP IPv4 βρίσκεται σε κατάσταση Αναμετάδοσης (Relay) και ο διακομιστής DHCP IPv6 είναι Απενεργοποιημένος (Deactivated).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done). Το VLAN έχει διαμορφωθεί για το προφίλ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις VLAN, κάνοντας κλικ στη σύνδεση κάτω από τη στήλη VLAN.