Οι τυπικοί διαχειριστές super user και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους διαχειριστές. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα για τον χρήστη.

Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση > Διαχειριστές (Administration > Administrators).

Διαδικασία

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους χρήστες-διαχειριστές επιλέγοντας είτε Νέος διαχειριστής (New Admin) είτε Ενέργειες > Νέος διαχειριστής (Actions > New Admin).
 2. Στο παράθυρο Νέος διαχειριστής (New Admin), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  1. Εισαγάγετε τα στοιχεία του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το όνομα, τη διεύθυνση email και τους αριθμούς τηλεφώνου.
   1. Το όνομα χρήστη θα πρέπει να έχει τη μορφή διεύθυνσης email, όπως user@example.com.
   2. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
    • Ο αριθμός των χαρακτήρων πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 32.
    • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν πεζό χαρακτήρα.
    • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν αριθμό.
    Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  2. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ως Native στην περιοχή Διαμόρφωση ελέγχου ταυτότητας επιχείρησης, τότε ο τύπος του χρήστη επιλέγεται ως Native. Εάν έχετε επιλέξει διαφορετική λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του χρήστη. Εάν επιλέξετε μη εγγενή χρήστη, η επιλογή κωδικού πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμη, καθώς μεταβιβάζεται από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο πρόσβασης (Access Level), επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   • Βασικό (Basic)—Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
   • Προνομιακό (Privileged)—Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο κέλυφος linux.
  4. Επιλέξτε τον ρόλο χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος λογαριασμού (Account Role). Μόλις επιλέξετε ένα ρόλο, εμφανίζονται οι λειτουργίες δικτύου και ασφάλειας του επιλεγμένου ρόλου μαζί με την περιγραφή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία χρήστη εμφανίζονται στη σελίδα Διαχειριστές (Administrators).