Η σελίδα Διαχειριστές (Administrators) εμφανίζει τους υπάρχοντες χρήστες διαχειριστές. Οι τυπικοί υπερχρήστες διαχειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους χρήστες διαχειριστές με διαφορετικά δικαιώματα ρόλων και να διαμορφώσουν διακριτικά API για κάθε χρήστη διαχειριστή.

Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση > Διαχειριστές (Administration > Administrators).

Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Νέος διαχειριστής (New Admin): Δημιουργεί νέους χρήστες διαχειριστές. Δείτε Δημιουργία νέου χρήστη-διαχειριστή.
  • Τροποποίηση διαχειριστή (Modify Admin): Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου χρήστη διαχειριστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση του ονόματος χρήστη για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες. Δείτε Ρύθμιση παραμέτρων διαχειριστών.
  • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης (Password Reset): Στέλνει ένα email στον επιλεγμένο χρήστη με μια σύνδεση για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
  • Διαγραφή διαχειριστή (Delete Admin): Διαγράφει τους επιλεγμένους χρήστες.