Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση και τα δεδομένα χρήσης των πυλών που είναι διαθέσιμα στην πύλη χειριστή.

Για να παρακολουθήσετε τις πύλες:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Χειριστής (Operator), κάντε κλικ στην επιλογή Πύλες (Gateways).
  2. Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων πυλών.
  3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια πύλη. Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της επιλεγμένης πύλης.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) για να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης της επιλεγμένης πύλης.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) της επιλεγμένης πύλης εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πύλης για την επιλεγμένη διάρκεια.

Η σελίδα εμφανίζει γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών χρήσης των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, μαζί με την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και τον μέσο όρο.

  • Ποσοστό CPU (CPU Percentage) – Ποσοστό χρήσης της CPU.
  • Χρήση μνήμης (Memory Usage) – Ποσοστό χρήσης της μνήμης.
  • Μετρήσεις ροής (Flow Counts) – Αριθμός ροών κυκλοφορίας.
  • Πακέτα σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν (Handoff Queue Drops) – Ο συνολικός αριθμός πακέτων που απορρίφθηκαν από μια ουρά από την τελευταία επανεκκίνηση της πύλης. Αναμένονται περιστασιακές απορρίψεις, που προκαλούνται συνήθως από μια μεγάλη ριπή κυκλοφορίας. Ωστόσο, μια συνεπής αύξηση στα πακέτα σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν υποδεικνύει συνήθως πρόβλημα χωρητικότητας της πύλης.
  • Πλήθος διοχετεύσεων – Πλήθος περιόδων λειτουργίας διοχέτευσης τόσο για τις διευθύνσεις IPv4 όσο και για τις διευθύνσεις IPv6.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Δείτε Παρακολούθηση πυλών με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.