Οι Χάρτες εφαρμογής είναι αρχεία JSON που αποτελούνται από διάφορες εφαρμογές με ορισμούς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία πολιτικών επιχειρήσεων.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη σελίδα Ιδιότητες συστήματος, η οποία παραθέτει τις διαθέσιμες προκαθορισμένες ιδιότητες συστήματος. Ανατρέξτε στη λίστα ιδιοτήτων συστήματος, η οποία παραθέτει ορισμένες από τις ιδιότητες συστήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε ως χειριστής.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) > Χάρτες εφαρμογής (Application Maps) για να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Αποστολή χάρτη εφαρμογής
 • Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής
 • Τροποποίηση χάρτη εφαρμογής
 • Ανανέωση χάρτη εφαρμογής
 • Ώθηση χάρτη εφαρμογής
 • Διαγραφή χάρτη εφαρμογής

Αποστολή χάρτη εφαρμογής

Το VMware SD-WAN παρέχει έναν αρχικό Χάρτη εφαρμογής με πιθανές εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το δικό σας αρχείο JSON με εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν στις πολιτικές επιχείρησης.

 • Για να αποστείλετε ένα αρχείο χάρτη, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή χάρτη εφαρμογής (Upload Application Map).
 • Στο παράθυρο Αποστολή Χάρτη εφαρμογής (Upload Application Map), επιλέξτε το αρχείο Χάρτη εφαρμογής.

  Μετά την επικύρωση των περιεχομένων, το αρχείο αποστέλλεται.

 • Το αρχείο Χάρτη εφαρμογής είναι σε μορφή JSON και μπορείτε να προσαρμόσετε τις εφαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει ένα προσαρμοσμένο αρχείο JSON για την εφαρμογή bittorrent.

  { 
        "id": 15,
        "name": "APP_BITTORRENT",
        "displayName": "bittorrent",
        "class": 14,
        "description": "BitTorrent is a peer-to-peer protocol. [Note: bittorrent is also known as kadmelia.]",
        "knownIpPortMapping": {},
        "protocolPortMapping": {},
        "doNotSlowLearn": 1,
        "mustNotUseGateway": 1
      }
  

Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο χάρτη εφαρμογής με κλωνοποίηση ενός υφιστάμενου Χάρτη εφαρμογής.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενέργεια (Action) για να ενεργοποιήσετε την καρτέλα Κλωνοποίηση (Clone).
 • Στο παράθυρο Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής (Clone Application Map), εισαγάγετε ένα νέο όνομα και περιγραφή για τον Χάρτη εφαρμογής.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κλωνοποίηση (Clone).

Ανανέωση χάρτη εφαρμογής

Μπορείτε να ενημερώσετε τους ορισμούς εφαρμογής, τους οποίους διαχειρίζονται οι πάροχοι SaaS τρίτου μέρους, που παρατίθενται στον Χάρτη εφαρμογής.

 • Κάντε κλικ στη σελίδα Ανανέωση χαρτών εφαρμογής (Refresh Application Maps), η οποία παραθέτει τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογών και το πλήθος των προφίλ που σχετίζονται με τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογής.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση χάρτη εφαρμογής (Refresh Application Maps) για να ανανεώσετε τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογών.
Σημείωση: Μπορείτε να ενημερώσετε μόνο τους ορισμούς εφαρμογής στους χάρτες εφαρμογών χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ανανέωση». Εάν θέλετε να ενημερώσετε τις σχετικές εφαρμογές με τους πιο πρόσφατους ορισμούς, χρησιμοποιήστε την επιλογή Ώθηση χάρτη εφαρμογής (Push Application Map).

Ώθηση χάρτη εφαρμογής

Μπορείτε να ωθήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των ορισμών εφαρμογών που είναι διαθέσιμοι στους χάρτες εφαρμογών στα σχετικά SD-WAN Edge.

 • Επιλέξτε έναν χάρτη εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ώθηση (Push).
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ώθηση σε Edge (Push to Edges) για να ενημερώσετε τους πιο πρόσφατους ορισμούς εφαρμογής που είναι διαθέσιμοι στον επιλεγμένο χάρτη εφαρμογής.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή ωθεί τους ορισμούς εφαρμογής μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Επεξεργασία χάρτη εφαρμογής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία της εφαρμογής που είναι διαθέσιμα στους υπάρχοντες Χάρτες εφαρμογών.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενέργεια (Action) του χάρτη εφαρμογής για να επεξεργαστείτε τη σχετική εφαρμογή.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και επιλέξτε Επεξεργασία (Edit).
 • Επιλέξτε έναν ορισμό εφαρμογής και προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον επιλεγμένο ορισμό. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ένα όνομα εφαρμογής, μια περιγραφή, να ταξινομήσετε τους ορισμούς κατά αναγνωριστικό ή εμφανιζόμενο όνομα, να προσθέσετε έναν νέο ορισμό εφαρμογής ή να καταργήσετε έναν υπάρχοντα ορισμό.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή μαζί με το αναγνωριστικό.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε μια υπάρχουσα εφαρμογή.
 • Ενημερώστε στοιχεία, όπως το όνομα, το εμφανιζόμενο όνομα, η περιγραφή, η κατηγορία, οι θύρες TCP, οι θύρες UDP, η διεύθυνση IP/τα υποδίκτυα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για αποθήκευση και στην επιλογή Απόρριψη αλλαγών (Discard Changes) για κατάργηση.

Διαγραφή χάρτη εφαρμογής

Μπορείτε να διαγράψετε έναν επιλεγμένο χάρτη εφαρμογής, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν χάρτη που έχει εκχωρηθεί σε ένα προφίλ χειριστή.

 • Επιλέξτε έναν χάρτη εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και επιλέξτε Διαγραφή (Delete).
 • Διαβάστε την προειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή χάρτη εφαρμογής (Delete Application Map) και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τον Αριθμό των χαρτών εφαρμογών που έχουν επιλεγεί (Number of Application maps selected).