Το SD-WAN Orchestrator επιτρέπει σε έναν υπερχρήστη-χειριστή να δημιουργεί και να διαχειρίζεται συμβάσεις άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

Μόνο ένας υπερχρήστης-χειριστής μπορεί να δημιουργήσει μια σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

Από προεπιλογή, η επιλογή Σύμβαση χρήστη δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μεταβείτε στις Ιδιότητες συστήματος (System Properties) στην πύλη χειριστή και ορίστε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableUserAgreements ως Αληθής (True).

Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης της σύμβασης χρήστη, ορίζοντας την τιμή της ιδιότητας συστήματος vco.enterprise.userAgreement.display.mode ως εξής:
  • ΚΑΝΕΙΣ (NONE) – Η σύμβαση χρήστη δεν εμφανίζεται σε κανέναν από τους εταιρικούς χρήστες. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
  • ΟΛΟΙ (ALL) - Η σύμβαση χρήστη εμφανίζεται σε όλους τους εταιρικούς χρήστες.
  • ΜΕ MSPS (WITH_MSPS) – Η σύμβαση χρήστη εμφανίζεται σε όλους τους εταιρικούς χρήστες με MSPS.
  • ΧΩΡΙΣ MSPS (WITHOUT_MSPS) - Η σύμβαση χρήστη εμφανίζεται σε όλους τους εταιρικούς χρήστες χωρίς MSPS.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εμφάνισης εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που διαχειρίζεται ο χειριστής. Ως χειριστής, μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις ρυθμίσεις για κάθε εταιρικό πελάτη, όπως περιγράφεται στο θέμα Διαμόρφωση πελατών.

Μόνο ένας εταιρικός υπερχρήστης ή ένας υπερχρήστης συνεργατών μπορεί να αποδεχτεί μια σύμβαση άδειας χρήσης, βάσει των ρυθμίσεων ιδιότητας συστήματος.

Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τη σύμβαση χρήστη, μεταβείτε στη σελίδα Συμφωνίες χρηστών (User Agreements) στην πύλη χειριστή. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να κάνετε τα εξής:

  • Δημιουργία (New) – Δημιουργεί μια νέα σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη. Δείτε επίσης Δημιουργία σύμβασης χρήστη.
  • Κλωνοποίηση (Clone) – Κλωνοποιεί και δημιουργεί ένα αντίγραφο της επιλεγμένης σύμβασης χρήστη.
  • Ενημέρωση (Update) – Επιτρέπει την τροποποίηση των τιμών στην επιλεγμένη σύμβαση χρήστη.
  • Διαγραφή (Delete) – Διαγράφει τις επιλεγμένες συμβάσεις χρήστη.
  • Αναφορά αποδοχής εξαγωγής (Export Acceptance Report) – Εξάγει μια αναφορά με όλους τους πελάτες που έχουν αποδεχτεί τις συμβάσεις χρήστη, σε ένα αρχείο CSV.