Η λειτουργία Καθολικής σύνδεσης (SSO) προστέθηκε πρόσφατα στην οθόνη Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator (Orchestrator Authentication).