Μπορείτε να αναθέσετε εκ νέου ένα Edge σε άλλον πελάτη πριν από την ενεργοποίηση του Edge.

Εάν επιλέξετε να αναθέσετε εκ νέου ένα Edge που είναι ήδη ενεργοποιημένο, πρέπει να απενεργοποιήσετε το Edge και, στη συνέχεια, να αναθέσετε εκ νέου το Edge σε άλλον πελάτη. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης ενός Edge, ανατρέξτε στις Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions). Μόλις απενεργοποιήσετε το Edge, η κατάσταση του Edge αλλάζει στην κατάσταση «Εκτός σύνδεσης». Μπορείτε στη συνέχεια να αναθέσετε εκ νέου το Edge σε άλλον πελάτη.

Για να αναθέσετε εκ νέου το Edge σε άλλον πελάτη:

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Παροχή Zero Touch > Έχει αντιστοιχιστεί (Zero Touch Provisioning > Assigned).
  2. Επιλέξτε το Edge που θέλετε να αναθέσετε εκ νέου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες > Νέα ανάθεση... (Actions > Reassign...). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο «Ανάθεση αποθέματος Edge».
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης (Customer), επιλέξτε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να αναθέσετε εκ νέου το Edge.
  4. Από τις αναπτυσσόμενες λίστες Προφίλ (Profile) και Άδεια χρήσης Edge (Edge License), επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ και άδεια χρήσης που θέλετε να αναθέσετε στο Edge.
  5. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Παρόλο που το Edge ανατίθεται εκ νέου στον νέο πελάτη, μια αντίστοιχη καταχώρηση θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges) του πελάτη στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικά το Edge. Επιλέξτε τη λογική καταχώρηση του Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Διαγραφή Edge (Actions > Delete Edge) για να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο την καταχώρηση.