Για να εκχωρήσετε Edge σε πελάτες:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για την παροχή Zero Touch, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των Edge στη σελίδα Απόθεμα Edge (Edge Inventory). Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγγραφή για παροχή Zero Touch.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Παροχή Zero Touch > Εκκρεμής αντιστοίχιση (Zero Touch Provisioning > Pending assignment). Εμφανίζεται μια λίστα αποθέματος Edge με σειριακό αριθμό και μοντέλο.
  2. Επιλέξτε όλα τα Edge που θέλετε να εκχωρήσετε στους πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Ανάθεση σε πελάτη... (Actions > Assign To Customer….). Εμφανίζεται το αποκλειστικό αναδυόμενο παράθυρο Ανάθεση αποθέματος Edge (Edge Inventory Assignment).
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Πελάτης (Customer), επιλέξτε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τα Edge.
  4. Από τις αναπτυσσόμενες λίστες Προφίλ (Profile) και Άδεια Edge (Edge License), επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ και άδεια χρήσης που θέλετε να εκχωρήσετε σε όλα τα Edges του αποθέματος.
    Μπορείτε να επιλέξετε την παράκαμψη αυτών των ρυθμίσεων για ένα συγκεκριμένο Edge, επιλέγοντας το κατάλληλο προφίλ και την άδεια χρήσης στον πίνακα.
  5. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Τα Edge για τα οποία έχετε αντιστοιχίσει έναν πελάτη, ένα προφίλ και μια άδεια χρήσης εμφανίζονται στην καρτέλα Εκχωρημένα (Assigned). Η Κατάσταση αποθέματος (Inventory State) για τα Edge στα οποία έχει γίνει ανάθεση, θα οριστεί σε Ανατέθηκε σε πελάτη (Assigned to Customer) και η Κατάσταση Edge (Edge State) θα οριστεί σε Εκκρεμεί (Pending).

Επόμενες ενέργειες

Όταν ο πελάτης σας ενεργοποιεί τα φυσικά Edge και τα συνδέει στο Internet, τα Edge ανακατευθύνονται στο SD-WAN Orchestrator όπου ενεργοποιούνται αυτόματα. Μετά την ενεργοποίηση ενός Edge, η Κατάσταση Edge (Edge State) στην καρτέλα Έχει αντιστοιχιστεί (Assigned) αλλάζει από Εκκρεμεί (Pending) σε Ενεργοποιήθηκε (Activated).