Μπορείτε να προβάλετε τη διαμορφωμένη συνδρομή laas Zscaler από τη σελίδα Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services).

Για να προβάλετε τη συνδρομή laas Zscaler:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου > Συνδρομή laas Zscaler (Monitor > Network Services > Zscaler laasSubscription).

Η καρτέλα Συνδρομή laas Zscaler εμφανίζει τις λεπτομέρειες για ήδη διαμορφωμένες συνδρομές laas Zscaler. Για να διαμορφώσετε μια νέα συνδρομές, βλ. Ρύθμιση παραμέτρων διαπιστευτηρίων API.

Η σελίδα εμφανίζει το όνομα της υπηρεσίας μαζί με την κατάσταση ανάπτυξης.