Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις χρονικού ορίου πρωτοκόλλου επίλυσης διευθύνσεων (ARP) που έχουν μεταβιβαστεί από ένα προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).

Για να παρακάμψετε τις τιμές λήξεων χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge για το οποίο θέλετε να παρακαμφθούν οι ρυθμίσεις L2 ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
  Η καρτέλα Συσκευή (Device) εμφανίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge.
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Λήξεις χρονικού ορίου ARP (ARP Timeouts) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts) και, στη συνέχεια, παρακάμψτε τις διάφορες λήξεις χρονικού ορίου ARP που μεταβιβάστηκαν από το Προφίλ ως εξής:
  Πεδίο Περιγραφή
  Χρονικό όριο ARP χωρίς ενημέρωση (ARP Stale Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 58 λεπτά.
  Χρονικό όριο ανενεργού ARP (ARP Dead Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 2 λεπτά έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
  Χρονικό όριο εκκαθάρισης ARP (ARP Cleanup Timeout) Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 3 λεπτά έως 24 ώρες.
  Σημείωση: Οι τιμές χρονικού ορίου ARP μπορούν να είναι μόνο σε αυξανόμενη σειρά λεπτών. Για λεπτομερείς περιγραφές για τα χρονικά όρια χωρίς ενημέρωση, ανενεργού και εκκαθάρισης, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση χρονικών ορίων πρωτοκόλλου επίλυσης διευθύνσεων για προφίλ.
  Σημείωση: Για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Edge, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).