Το VMware SASE Orchestrator υποστηρίζει τη διαμόρφωση χρονικού ορίου του Πρωτοκόλλου Επίλυσης Διευθύνσεων (ARP) για να επιτρέψει στον χρήστη να παρακάμψει τις προεπιλεγμένες τιμές χρονικού ορίου των καταχωρήσεων του πίνακα ARP. Το VMware SASE Orchestrator επιτρέπει τη διαμόρφωση τριών τύπων χρονικών ορίων: Χωρίς ενημέρωση, Ανενεργό και Εκκαθάριση. Οι προεπιλεγμένες τιμές για τις διάφορες λήξεις χρονικού ορίου ARP είναι Χωρίς ενημέρωση: 2 λεπτά, Ανενεργό: 25 λεπτά και Εκκαθάριση: 4 ώρες.

Για να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες λήξεις χρονικού ορίου ARP σε επίπεδο Προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις λήξεις χρονικού ορίου ARP ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ.
  Η καρτέλα Συσκευή (Device) εμφανίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Λήξεις χρονικού ορίου ARP (ARP Timeouts).
 4. Για να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες λήξεις χρονικού ορίου ARP, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts).
 5. Ρυθμίστε τις διάφορες λήξεις χρονικού ορίου ARP σε ώρες και λεπτά ως εξής:
  Σημείωση: Το χρονικό όριο ARP χωρίς ενημέρωση πρέπει να είναι μικρότερο από το χρονικό όριο ανενεργού ARP. Το χρονικό όριο ανενεργού ARP πρέπει να είναι μικρότερο από το χρονικό όριο εκκαθάρισης ARP.
  Πεδίο Περιγραφή
  Χρονικό όριο ARP χωρίς ενημέρωση (ARP Stale Timeout)

  Όταν η ηλικία ενός ARP υπερβαίνει τον χρόνο Χωρίς ενημέρωση, η κατάστασή του αλλάζει από ΕΝΕΡΓΟ (ALIVE) σε ΑΝΑΝΕΩΣΗ (REFRESH). Στην κατάσταση ΑΝΑΝΕΩΣΗ (REFRESH), όταν ένα νέο πακέτο επιχειρεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την καταχώρηση ARP, το πακέτο θα προωθείται και θα αποστέλλεται επίσης μια νέα αίτηση ARP. Εάν επιλυθεί το ARP, η καταχώρηση ARP θα μεταβεί σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟ (ALIVE). Διαφορετικά, η καταχώρηση θα παραμείνει σε κατάσταση ΑΝΑΝΕΩΣΗ (REFRESH) και η κυκλοφορία θα προωθηθεί σε αυτήν την κατάσταση.

  Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 58 λεπτά.
  Χρονικό όριο ανενεργού ARP (ARP Dead Timeout)

  Όταν η ηλικία ενός ARP υπερβαίνει τον Ανενεργό χρόνο, η κατάστασή του αλλάζει από ΑΝΑΝΕΩΣΗ (REFRESH) σε ΑΝΕΝΕΡΓΟ (DEAD). Στην κατάσταση ΑΝΕΝΕΡΓΟ (DEAD), όταν ένα νέο πακέτο επιχειρεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την καταχώρηση ARP, το πακέτο θα απορρίπτεται και θα αποστέλλεται επίσης μια αίτηση ARP. Εάν επιλυθεί το ARP, η καταχώρηση ARP θα μεταβεί σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟ (ALIVE) και το επόμενο πακέτο δεδομένων θα προωθηθεί. Εάν το ARP δεν επιλυθεί, η καταχώρηση ARP θα παραμείνει σε κατάσταση ΑΝΕΝΕΡΓΟ (DEAD). Στην κατάσταση ΑΝΕΝΕΡΓΟ (DEAD), η κυκλοφορία δεν θα προωθηθεί σε αυτήν τη θύρα και θα χαθεί.

  Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 2 λεπτά έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
  Χρονικό όριο εκκαθάρισης ARP (ARP Cleanup Timeout)

  Όταν η ηλικία ενός ARP υπερβαίνει τον χρόνο Εκκαθάρισης, η καταχώρηση θα καταργείται εντελώς από τον πίνακα ARP.

  Οι επιτρεπόμενες τιμές κυμαίνονται από 3 λεπτά έως 24 ώρες.
  Σημείωση: Οι τιμές χρονικού ορίου ARP μπορούν να είναι μόνο σε αυξανόμενη σειρά λεπτών.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις λήξεις χρονικού ορίου ARP που έχουν μεταβιβαστεί για συγκεκριμένα Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση χρονικών ορίων πρωτοκόλλου επίλυσης διευθύνσεων για Edge.