Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και παρακολούθησης των βελτιωμένων υπηρεσιών τείχους προστασίας (EFS).