Αυτή η ενότητα καλύπτει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την πρόληψη μιας κατάστασης split-brain σε μια ανάπτυξη Edge, χρησιμοποιώντας τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας.

Υπάρχουν δύο μηχανισμοί για την ανίχνευση και την πρόληψη μιας συνθήκης split-brain σε μια ανάπτυξη υψηλής διαθεσιμότητας (όπου και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας καθίστανται ενεργά).

Ο πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει την αποστολή παλμών μετάδοσης επιπέδου 2 μεταξύ των δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας όταν χάνεται η σύνδεση παλμού HA μεταξύ των συσκευών. Ένας παλμός μετάδοσης επιπέδου 2 (EtherType 0x9999) αποστέλλεται από το Ενεργό Edge σε όλες τις διασυνδέσεις WAN του, σε μια προσπάθεια να βρεθεί το Edge σε αναμονή σε αυτό το δίκτυο μετάδοσης. Όταν το Edge σε αναμονή λαμβάνει αυτό το πακέτο, ερμηνεύει το πακέτο ως ένδειξη για τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης αναμονής. Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται από μια ανάπτυξη υψηλής διαθεσιμότητας παλαιού τύπου, όπου και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας έχουν τις θύρες WAN συνδεδεμένες στον ίδιο μεταγωγέα επιπέδου 2.

Ο δεύτερος μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την πρόληψη συνθηκών split-brain αξιοποιεί την πρωτεύουσα πύλη που χρησιμοποιείται από τα Edge υψηλής διαθεσιμότητας. Αυτός ο μηχανισμός είναι το μοναδικό μέσο ανίχνευσης και πρόληψης του split-brain σε μια ενισχυμένη ανάπτυξη υψηλής διαθεσιμότητας, καθώς αυτή η τοπολογία δεν συνδέει και τα δύο Edge υψηλής διαθεσιμότητας με έναν ανάντη μεταγωγέα επιπέδου 2.

Η πύλη διαθέτει μια προϋπάρχουσα σύνδεση με το ενεργό Edge (VCE1). Σε μια συνθήκη split-brain, το Edge σε αναμονή (VCE2) αλλάζει κατάσταση σε Ενεργό και προσπαθεί να δημιουργήσει μια διοχέτευση με την πύλη (VCG). Η πύλη θα στείλει μια απάντηση πίσω στο Edge σε αναμονή (VCE2) που του υποδεικνύει να μεταβεί στην κατάσταση Σε αναμονή και δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία της διοχέτευσης. Η πύλη διατηρεί τις διοχετεύσεις της μόνο με το ενεργό Edge. Η αλληλουχία συμβάντων έχει ως εξής:

Μόλις αποτύχει η σύνδεση HA, το VCE2 μετακινείται σε κατάσταση Ενεργό, ενεργοποιεί τις θύρες LAN/WAN και προσπαθεί να δημιουργήσει διοχετεύσεις με την πρωτεύουσα πύλη. Εάν το VCE1 εξακολουθεί να έχει διοχετεύσεις, η πρωτεύουσα πύλη δίνει εντολή στο VCE2 να επανέλθει στην κατάσταση αναμονής και έτσι το VCE2 αποκλείει τις θύρες LAN. Μόνο οι διασυνδέσεις LAN παραμένουν αποκλεισμένες (εφόσον το καλώδιο HA είναι απενεργοποιημένο). Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η πύλη υποδεικνύει στο VCE2 να μεταβεί σε κατάσταση Σε αναμονή. Αυτό θα αποτρέψει λογικά το σενάριο split-brain.

Σημείωση: Η κανονική ανακατεύθυνση από την κατάσταση «Ενεργό» στην κατάσταση «Σε αναμονή» σε ένα σενάριο split-brain δεν είναι η ίδια με την κανονική ανακατεύθυνση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά επιπλέον χιλιοστά του δευτερολέπτου για τη σύγκλιση.
Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της διασύνδεσης WAN για ένα Edge, εάν επιλέξετε PPPoE από το πεδίο Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type), το Edge δεν μπορεί να στείλει πακέτα παλμών μέσω μετάδοσης από τη διασύνδεση WAN που έχει διαμορφωθεί έτσι.
Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 5.2.0, η δυνατότητα Πολλαπλασιαστής χρόνου εντοπισμού ανακατεύθυνσης HA (HA Failover Detection Time Multiplier) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό μεγαλύτερου ορίου ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας. Το χρονόμετρο αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα αναμονής του Edge αναμονής για πακέτο παλμών από το ενεργό Edge προτού ενεργοποιηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ένα παλιότερο μοντέλο Edge έχει υψηλό φόρτο κυκλοφορίας, το πακέτο παλμού του ενεργού Edge ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από το προεπιλεγμένο χρονικό όριο για να παραδοθεί στο Edge αναμονής. Ως αποτέλεσμα, το Edge αναμονής ενεργοποιεί μια ανακατεύθυνση και προβιβάζεται σε ενεργό, με αποτέλεσμα μια κατάσταση Split-Brain.

Ο ορισμός του πολλαπλασιαστή χρόνου εντοπισμού ανακατεύθυνσης ΗΑ σε τιμή υψηλότερη από την προεπιλογή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατάστασης Split-Brain σε αυτό το σενάριο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 700 χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms) και αυτή η τιμή μπορεί να αυξηθεί έως και μια τιμή 7.000 ms. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση υψηλής διαθεσιμότητας.