Η Σύνοψη δρομολόγησης ή η συγκέντρωση δρομολόγησης είναι μια μέθοδος για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των δρομολογήσεων που κοινοποιεί ένας δρομολογητής στο γειτονικό στοιχείο. Ενοποιεί τα επιλεγμένα προθήματα δρομολόγησης σε μια κοινοποίηση μίας μόνο δρομολόγησης. Αυτό την διαφοροποιεί από την κανονική δρομολόγηση, στην οποία κάθε μοναδικό πρόθημα δρομολόγησης σε έναν πίνακα δρομολόγησης κοινοποιείται στο γειτονικό στοιχείο.

Επισκόπηση

Η Σύνοψη δρομολόγησης ή η υπερδικτύωση κοινοποιεί ένα μόνο πρόθημα δρομολόγησης αντί να στείλει μια σειρά από συνεχόμενα προθήματα δρομολόγησης. Ωστόσο, με τη σύνοψη δρομολόγησης, υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού των δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τη σύνοψη, διαφορετικά, υπάρχει η πιθανότητα εισαγωγής μη βέλτιστης δρομολόγησης και προώθησης της κυκλοφορίας για δίκτυα που δεν χρησιμοποιούνται. Ομοίως, εάν ο δρομολογητής δεν βρει αντίστοιχο πρόθημα δρομολόγησης προορισμού στον πίνακα δρομολόγησης για το οποίο κοινοποιεί το πρόθημα σύνοψης, θα απορρίψει την κυκλοφορία.

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Σύνοψη δρομολόγησης» (Route Summarization), ο διαχειριστής δικτύου πρέπει να λάβει υπόψη του τη σχεδίαση δικτύου πριν καθορίσει το συνοπτικό πρόθημα, το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί στο γειτονικό στοιχείο.

Υπόθεση χρήσης σύνοψης δρομολόγησης

Στην παρακάτω τοπολογία, ένας δρομολογητής μαθαίνει προθήματα δρομολόγησης από πολλές προελεύσεις. Όταν ο δρομολογητής κοινοποιεί προθήματα δρομολόγησης στο γειτονικό στοιχείο μέσω BGP, κοινοποιεί τα μοναδικά προθήματα δρομολόγησης. Στο παρακάτω παράδειγμα, κοινοποιεί οκτώ μοναδικά προθήματα δρομολόγησης. Αντίθετα, με τη σύνοψη δρομολόγησης, ο δρομολογητής μπορεί να κοινοποιήσει ένα μόνο πρόθημα σύνοψης στο γειτονικό στοιχείο μέσω BGP. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Η σύνοψη δρομολόγησης είναι μια λειτουργικότητα που παρουσιάστηκε στο VMware SD-WAN Edge και στην πύλη.

 • Στην περίπτωση του VMware SD-WAN Edge:
  • Πρόθημα σύνοψης μέσω BGP σε γειτονική ρύθμιση μέσω δρομολογημένης (LAN) διασύνδεσης
  • Πρόθημα σύνοψης μέσω BGP σε γειτονική ρύθμιση μέσω διοχέτευσης NSD (IPsec/BGP)
  • Πρόθημα σύνοψης μέσω OSPF σε γειτονική ρύθμιση μέσω δρομολογημένης (LAN) διασύνδεσης
 • Στην περίπτωση της Πύλης VMware SD-WAN:
  • Πρόθημα σύνοψης μέσω BGP σε γειτονική ρύθμιση μέσω διοχέτευσης NSD (IPsec/BGP)
  • Πρόθημα σύνοψης μέσω BGP σε δρομολογητή παράδοσης συνεργάτη μέσω της διασύνδεσης παράδοσης συνεργάτη

Οπισθόζευξη δρομολόγησης

Μια οπισθόζευξη δρομολόγησης, επίσης γνωστή ως μηδενική δρομολόγηση, είναι μια δρομολόγηση δικτύου όπου η κυκλοφορία απορρίπτεται. Σε σχέση με τη Σύνοψη δρομολόγησης, η οπισθόζευξη δρομολόγησης χρησιμοποιείται για την απόθεση της κυκλοφορίας σε έναν προορισμό που αποτελεί μέρος μιας δρομολόγησης σύνοψης, αλλά όχι μέρος των προθημάτων που μαθαίνονται τοπικά. Από την έκδοση 5.2, αυτή η διεργασία απαιτείται επειδή όταν μια δρομολόγηση σύνοψης κοινοποιείται στον ομότιμο, όλη η κυκλοφορία προορίζεται για ολόκληρη τη δρομολόγηση σύνοψης υπερδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του προθήματος προορισμού που δεν υπάρχει στο Edge/πύλη. Κάθε φορά που διαμορφώνεται μια δρομολόγηση σύνοψης, μια οπισθόζευξη δρομολόγησης για το πρόθημα σύνοψης εγκαθίσταται αυτόματα στον πίνακα δρομολόγησης και παραμένει μέχρι να αναιρεθεί η διαμόρφωσή της.