Στην έκδοση 5.2, η δυνατότητα Σύνοψης δρομολόγησης μπορεί να διαμορφωθεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator για τα ακόλουθα θέματα.

Σημείωση: Για μια επισκόπηση, μια υπόθεση χρήσης και πληροφορίες σχετικά με την οπισθόζευξη για τη Σύνοψη δρομολόγησης, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα, Σύνοψη δρομολόγησηςΣύνοψη δρομολόγησης.

Διαμόρφωση σύνοψης δρομολόγησης