Μπορείτε να προβάλετε την πρόοδο της αναβάθμισης υλικολογισμικού πλατφόρμας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του SASE Orchestrator, όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες.

Για να προβάλετε την πρόοδο για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού πλατφόρμας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events). Η σελίδα Συμβάντα (Events) εμφανίζει μια λίστα συμβάντων και την κατάσταση της αναβάθμισης του υλικολογισμικού πλατφόρμας [«Σε εξέλιξη» (In Progress) ή «Εγκαταστάθηκε» (Installed)].

Σημείωση: Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Φίλτρο (Filter) για να δείτε μόνο συγκεκριμένα συμβάντα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την αναβάθμιση πολλών SD-WAN Edge.