Οι χειριστές-υπερχρήστες και οι συνεργάτες-υπερχρήστες μπορούν να εκχωρήσουν όλα ή ένα υποσύνολο των ειδώλων Edge στους πελάτες τους από τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων που τους έχουν εκχωρηθεί.

Κάθε φορά που η VMware αναβαθμίζει ένα φιλοξενούμενο Orchestrator σε νεότερη έκδοση του VMware SD-WAN, τα αντίστοιχα είδωλα Edge αποστέλλονται στο Orchestrator. Σε ένα φιλοξενούμενο Orchestrator, από προεπιλογή, τα πρόσφατα απεσταλμένα είδωλα Edge εκχωρούνται αυτόματα στους συνεργάτες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναβάθμισης του φιλοξενούμενου Orchestrator. Ωστόσο, τα είδωλα Edge δεν διατίθενται αυτόματα στους άμεσους εταιρικούς πελάτες. Ο εταιρικός πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη VMware για να ζητήσει πρόσβαση σε νέα είδωλα Edge που απεστάλησαν στο φιλοξενούμενο Orchestrator.

Σε ένα Orchestrator εσωτερικής εγκατάστασης ή που διαχειρίζεται συνεργάτης, η αποστολή ειδώλου ή η εκχώρηση του ειδώλου Edge στους πελάτες της επιχείρησης ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τον συνεργάτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που διαχειρίζεται και συντηρεί το Orchestrator.
Σημείωση: Ένας συνεργάτης μπορεί να εκχωρήσει είδωλα Edge σε πελάτες συνεργατών από τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων που του έχει εκχωρήσει ο χειριστής.

Για λεπτομερείς εκδόσεις λογισμικού και προτεινόμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN Edge, ανατρέξτε στο άρθρο https://kb.vmware.com/s/article/80741.

Διαχείριση ειδώλου λογισμικού Edge

Ως χειριστής-υπερχρήστης και τυπικός διαχειριστής, μπορείτε να αποστείλετε ένα νέο είδωλο λογισμικού, να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα είδωλα λογισμικού, να καταργήσει ένα είδωλο λογισμικού και να διαγράψετε ένα είδωλο λογισμικού που σχετίζεται με τα Edge. Ένα είδωλο λογισμικού Edge μπορεί να καταργηθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
  • Το είδωλο Edge έχει ένα σημαντικό σφάλμα ή ευπάθεια που επιδιορθώνεται στην επόμενη έκδοση.
  • Το είδωλο Edge δεν υποστηρίζεται πλέον από την VMware ή φτάνει στο τέλος της διάρκειας ζωής του (EOL).

Αφού καταργηθεί το είδωλο, το είδωλο δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων ειδώλων ή εκδόσεων λογισμικού που θα εκχωρηθούν σε προφίλ χειριστή ή πελάτες ή Edge. Επίσης, κάθε επιχείρηση που ένα ή περισσότερα από τα Edge της λειτουργούν με αυτό το καταργημένο είδωλο θα ειδοποιηθεί για το καταργημένο είδωλο όταν συνδεθεί στο Orchestrator.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση Edge.