Ως διαχειριστής της επιχείρησης, σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ροής δικτύου που έχουν καθοριστεί στο προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ροής δικτύου σε επίπεδο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge που θέλετε να παρακάμψετε.
  Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), επιλέξτε ένα τμήμα προφίλ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ροής δικτύου. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Καθολικό τμήμα (Global Segment).
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Τηλεμετρία (Telemetry) και μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις Netflow (Netflow Settings) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override).
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Netflow (Activate Netflow).
  Σε επίπεδο Edge, το πεδίο Αναγνωριστικό παρατήρησης (Observation ID) συμπληρώνεται αυτόματα με αναγνωριστικό τμήματος 8 bit και αναγνωριστικό Edge 24 bit, και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του. Το αναγνωριστικό παρατήρησης είναι μοναδικό σε μια διαδικασία εξαγωγής ανά τμήμα ανά επιχείρηση.
 6. Παρακάμψτε τις πληροφορίες συλλέκτη, φίλτρου και διαστήματος εξαγωγής Netflow που καθορίζονται στο Προφίλ, ακολουθώντας το Βήμα 4 του θέματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow για Προφίλ.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει ρυθμιστεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης, για να επιλέξετε την IP προέλευσης για τα πακέτα NetFlow.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει με μη αυτόματο τρόπο τη μη-WAN διασύνδεση του Edge (Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής/VLAN/Δρομολογημένες/Υπο-διασύνδεση) με ενεργοποιημένο τον δείκτη «Κοινοποίηση» ως διασύνδεση προέλευσης. Εάν επιλεχθεί το κανένα (none), το Edge επιλέγει αυτόματα μια διασύνδεση LAN, η οποία έχει ενεργοποιημένες τις επιλογές «ΕΝΕΡΓΗ» και «Κοινοποίηση» από το αντίστοιχο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης για αυτόν τον συλλέκτη. Εάν το Edge δεν διαθέτει διασυνδέσεις ενεργοποιημένες τις επιλογές «ΕΝΕΡΓΗ» και «Κοινοποίηση», τότε δεν θα επιλεγεί η διασύνδεση προέλευσης και τα πακέτα Netflow δεν θα δημιουργηθούν.

  Σημείωση:

  Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Αφού ενεργοποιήσετε το Netflow στο VMware SD-WAN Edge, αυτό αποστέλλει περιοδικά μηνύματα στον διαμορφωμένο συλλέκτη. Τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων ορίζονται χρησιμοποιώντας πρότυπα IPFIX. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, ανατρέξτε στο θέμα Πρότυπα IPFIX.