Αφού ενεργοποιήσετε το Netflow στο VMware SD-WAN Edge, αυτό αποστέλλει περιοδικά μηνύματα στον διαμορφωμένο συλλέκτη. Τα περιεχόμενα αυτών των μηνυμάτων ορίζονται με τη χρήση προτύπων. Τα πρότυπα εξαγωγής πληροφοριών ροής πρωτοκόλλου Internet (IPFIX) έχουν πρόσθετες παραμέτρους που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας.