Ένα Edge έχει διαφορετικούς τύπους διασυνδέσεων. Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης διασύνδεσης ενός Edge μεταβιβάζονται από το συσχετισμένο προφίλ. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις WLAN που έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ.

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις WLAN για ένα Edge:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), αναπτύξτε την επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces).
  4. Εμφανίζονται οι διαφορετικοί τύποι διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμοι για το επιλεγμένο Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια διασύνδεση WLAN για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων διασύνδεσης WLAN, όπως φαίνεται παρακάτω.
  5. Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις WLAN που έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Παράκαμψη» (Override) και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις WLAN για το Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους διαμόρφωσης της διασύνδεσης WLAN, βλ. Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ.