Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τύπους παρουσίας που υποστηρίζουν τη λειτουργία Accelerated Networking.

Πίνακας 1. Υποστήριξη Accelerated Networking για τύπους παρουσίας
Έκδοση λογισμικού Τύποι παρουσίας
Έκδοση λογισμικού Edge 5.4 ή μεταγενέστερη Standard_D3_v2
Standard_D4_v2
Standard_D5_v2
Standard_D4_v5
Standard_D8_v5
Standard_D16_v5