Η δυνατότητα ανοίγματος της συντομότερης διαδρομής πρώτα (Open Shortest Path First, OSPF) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε μια διασύνδεση LAN ως ενεργή ή παθητική διασύνδεση. Το Edge θα κοινοποιεί μόνο το πρόθημα που σχετίζεται με αυτήν τη θύρα εναλλαγής LAN. Για να αποκτήσετε πλήρη λειτουργικότητα OSPF, πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε σε δρομολογημένες διασυνδέσεις. Προαιρετικά, μπορείτε να παρακάμψετε τις μεταβιβασθείσες ρυθμίσεις προφίλ σε επίπεδο Edge για OSPF.

Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Μεταβείτε στην ενότητα Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο OSPF.
  4. Στην ενότητα Περιοχές OSPF (OSPF Areas), διαμορφώστε τις «Ρυθμίσεις αναδιανομής» (Redistribution Settings) για OSPFv2/v3, τις «Ρυθμίσεις BGP» (BGP Settings) και, κατά περίπτωση, τη «Σύνοψη δρομολόγησης» (Route Summarization).