Η σελίδα Ειδοποιήσεις (Alerts) στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration) σάς επιτρέπει να επιλέξετε τα συμβάντα για τα οποία πρέπει να αποσταλούν ειδοποιήσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαρχόντων χρηστών διαχειριστών.

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να αποσταλούν τόσο στους χειριστές που διαχειρίζονται το SASE Orchestrator όσο και στους πελάτες. Οι προειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους χειριστές ονομάζονται Προειδοποιήσεις χειριστή (Operator Alerts) (παλαιότερα γνωστές ως Προκαταρκτικές ειδοποιήσεις) και αποστέλλονται μόλις συμβεί το συμβάν. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους πελάτες ονομάζονται Ειδοποιήσεις επιχείρησης (Enterprise Alerts) και ενεργοποιούνται μόνο όταν ένας πελάτης ενεργοποιήσει την επιλογή Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων επιχείρησης (Enable Enterprise Alerts) στην περιοχή Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration). Οι Ειδοποιήσεις επιχείρησης (Enterprise Alerts) ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστερήσεις, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους από τους εταιρικούς διαχειριστές.

Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι ένας πελάτης έχει διαμορφώσει την καθυστέρηση ειδοποίησης για Ανενεργή σύνδεση (Link Down) για 2 λεπτά. Εάν μια σύνδεση WAN χάσει την επικοινωνία με το Edge, οι Προειδοποιήσεις χειριστή (Operator Alerts) αποστέλλονται αμέσως. Οι Ειδοποιήσεις επιχείρησης (Enterprise Alerts) αποστέλλονται με καθυστέρηση 2 λεπτών.

Διαδικασία

 1. Στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), εμφανίζεται η καρτέλα Ειδοποιήσεις (Alerts) από προεπιλογή.
 2. Διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις ειδοποίησης (Notification Settings) όπως απαιτείται.
 3. Στην ενότητα Περιστατικό (Incident), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου όπως απαιτείται και εισαγάγετε τον αντίστοιχο χρόνο για Καθυστέρηση ειδοποίησης (Notification Delay) σε λεπτά.
  Σημείωση:
  • Το κουμπί εναλλαγής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (On/Off) ορίζεται αυτόματα σε Ενεργοποίηση (On) εάν έχουν επιλεγεί όλα τα συμβάντα.
  • Αφήστε το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα σε κάθε συμβάν για περισσότερες πληροφορίες.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ALERT_CONFIGURATION_UPDATED συμβάντων για να φιλτράρετε τα συμβάντα που ενεργοποιούνται από αλλαγές στις διαμορφώσεις της ειδοποίησης επιχείρησης.
 4. Αναπτύξτε το Email/SMS στην ενότητα Ειδοποιήσεις (Notifications), για να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαρχόντων χρηστών διαχειριστών.
 5. Εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα (Name) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τους διαμορφωμένους διαχειριστές.
  Ρόλος (Role) Εμφανίζει τον ρόλο του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Διεύθυνση email (Email Address) Εμφανίζει τη διεύθυνση email του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Αρ. τηλεφώνου (Phone No) Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Email Ενεργοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να στείλετε ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση email του χρήστη διαχειριστή.
  SMS Ενεργοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να στείλετε ειδοποίηση μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη διαχειριστή.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης διαχειριστής έχει έγκυρο αριθμό τηλεφώνου.
  Επαλήθευση (Verify) Κάντε κλικ για να επικυρώσετε τη διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη.
 6. Ακολουθούν επιπρόσθετες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Προσθήκη δέκτη (Add Receiver) Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή, δημιουργείται μια νέα γραμμή για τον χρήστη διαχειριστή. Εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Προσθήκη πολλών email (Add Multiple Emails) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις email για τον χρήστη διαχειριστή. Οι διευθύνσεις email πρέπει να προστεθούν σε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμμα.
  Διαγραφή (Delete) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του επιλεγμένου χρήστη διαχειριστή.
 7. Αναπτύξτε τους Διαμορφωμένους κεντρικούς υπολογιστές (Configured Hosts) περιοχή Επιλογή διαμορφωμένων προορισμών παγιδεύσεων SNMP (Select Configured SNMP Trap Destination(s)), για να εμφανίσετε τις διαμορφωμένες παγιδεύσεις SNMP. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή πολλές παγιδεύσεις χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει διαμορφωθεί παγίδευση SNMP, σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται μια σύνδεση προς τη σελίδα Παγιδεύσεις SNMP (SNMP Traps).
 8. Αναπτύξτε τη Διαμορφωμένη διεύθυνση URL (Configured URL) στην ενότητα Επιλογή διαμορφωμένων Webhook (Select Configured Webhooks) για να εμφανίσετε τα διαμορφωμένα webhook. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή πολλά webhook χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει διαμορφωθεί webhook, σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται μια σύνδεση στη σελίδα Webhook (Webhooks).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).