Όταν η σύνδεση HA αποσυνδεθεί ή όταν τα ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, και τα δύο Edge αναλαμβάνουν τον ρόλο «Ενεργό». Συνεπώς, και τα δύο Edge αρχίζουν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα ARP στις διασυνδέσεις LAN. Αυτό προκαλεί την προώθηση της κυκλοφορίας LAN και στα δύο Edge, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βρόχους διεύρυνσης δέντρου στο LAN.

Συνήθως, οι μεταγωγείς LAN που είναι συνδεδεμένοι στις θύρες LAN του ζεύγους HA Edge εκτελούν το πρωτόκολλο Spanning Tree Protocol για να αποτρέψουν τη δημιουργία βρόχων στο δίκτυο. Σε μια τέτοια συνθήκη, ο διακόπτης θα εμπόδιζε την κυκλοφορία στο ένα ή και στα δύο Edge. Ωστόσο, αυτό θα προκαλούσε ολική απώλεια της κυκλοφορίας μέσω του ζεύγους Edge.

Σημαντικό: Σε μια ανάπτυξη βελτιωμένου HA (όπου δεν υπάρχει μεταγωγέας επιπέδου 2 συνδεδεμένος στις διασυνδέσεις WAN του Edge), η συνδεσιμότητα με την πρωτεύουσα πύλη είναι μια απαίτηση για ανίχνευση split-brain. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ανίχνευσης split-brain, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Ανίχνευση και πρόληψη split-brain.