Περιγράφει τις προϋποθέσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων Bastion Orchestrator.

Ακολουθούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση δύο Orchestrator ως ζεύγους Bastion:
  • Ορίστε την ιδιότητα συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator ως Αληθές (True) και στα δύο Orchestrator (Bastion και παραγωγής). Από προεπιλογή, αυτή η ιδιότητα συστήματος ορίζεται σε Ψευδές (False).
  • Ορίστε την ιδιότητα συστήματος network.public.address και στα δύο Orchestrator (Bastion και παραγωγής) στην αντίστοιχη διεύθυνση IP του Orchestrator.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει το μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (UUID) τόσο του Bastion Orchestrator όσο και του Orchestrator παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση Bastion. Μπορείτε να λάβετε το UUID από την ιδιότητα συστήματος vco.uuid.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τη μυστική τιμή περιόδου λειτουργίας του Bastion Orchestrator από την ιδιότητα του συστήματος session.secret. Το UUID και οι μυστικές τιμές περιόδου λειτουργίας του Bastion Orchestrator απαιτούνται αν θέλετε να αναβαθμίσετε το είδωλο λογισμικού Edge μετά τον προβιβασμό του Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμοί (Limitations) στο άρθρο Επισκόπηση του Bastion Orchestrator.
  • Στο Orchestrator παραγωγής, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον έναν υπερχρήστη-χειριστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεργασία στο Bastion Orchestrator. Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία νέου χρήστη-χειριστή. Αυτός ο λογαριασμός υπερχρήστη-χειριστή χρησιμοποιείται για σκοπούς έκτακτης ανάγκης, για πρόσβαση στο Bastion Orchestrator. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο λογαριασμός πρέπει να απενεργοποιηθεί από το Orchestrator παραγωγής για να μειωθεί η επιφάνεια επίθεσης.
  • Στο Orchestrator παραγωγής, βεβαιωθείτε ότι στο προφίλ χειριστή (που χρησιμοποιείται για την παροχή Edge) έχει οριστεί η αντίστοιχη διεύθυνση IP Orchestrator στο πεδίο Διεύθυνση Orchestrator (Orchestrator Address) στις Ρυθμίσεις διαχείρισης (Management Settings).
  • Στο Orchestrator παραγωγής, δημιουργήστε ένα νέο εταιρικό προφίλ με ελάχιστη διαμόρφωση (διαμόρφωση χωρίς εταιρικές υπηρεσίες, διαμόρφωση τμημάτων, ομάδες αντικειμένων), με σκοπό την προετοιμασία ενός εταιρικού πελάτη για ένα Bastion Orchestrator. Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία νέου προφίλ.